حمایت بانک سینا از طرح های اشتغالزای روستایی در استانهای آذربایجان غربی و کردستان

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

بانک ســینا به منظور کمک به رونق اشتغال در مناطق روستایی در استانهای آذربایجان غربی و کردستان، نسبت به پرداخت تسهیالت یارانه دار در این استانها اقدام کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در ادامه اقدامات این بانک در حمایت از طرح های اشــتغالزا در سراســر کشور، تا 6 آبان ماه جاری تعــداد ٠31 طرح به مبلغ 5٠9 میلیارد ریال با برآورد اشــتغالزایی جهت 1557 نفر مصوب شده است که از این تعداد 118 طرح به مبلغ 783 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد شده است.طبق این گزارش، از مجموع قراردادهای منعقد شده در این استانها، تسهیالت تعداد ٤٠1 طرح به مبلغ ٤65 میلیارد ریال و برآورد اشــتغالزایی 12٤5 نفر پرداخت شده که از این تعداد 63 طرح به مبلغ 315 میلیارد ریال با برآورد اشــتغالزایی جهت ٠96 نفر به بهره برداری رســیده اســت. گفتنی است بانک سینا با انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و همچنین بنیاد علوی، نســبت به اعطای تسهیالت یارانه دار در استانهای مختلف کشور اقدام می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.