تالش برای تقویت بازار سرمایه ادامه دارد

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیمه مرکزی تعامالتی در خصــوص موضوعاتــی مانند اوراق بیمــه اتکایی و اوراق بیمــه رویدادهای طبیعی انجام داده اســت که در جــذب نقدینگــی خرد در بورس تاثیرگذار اســت. به گزارش «کاالخبر» به نقل از ســنا، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار کشــور درباره ســاز و کار جذب نقدینگی های خرد به بازار ســرمایه، گفت:با توســعه صندوقهای ســرمایهگذاری و انتشــار اوراق مالی که بازده بــاال و جذاب دارنــد می توان شــرایط را برای هدایت بخشــی از نقدینگی به بورس فراهم کرد.شاپور محمدی ادامه داد:در سال های گذشته عالوه بر برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به بازار ســرمایه اقداماتی نیــز برای جــذب نقدینگی های خــرد جامعه صورت گرفته است.تعامل سازمان بورس با بیمه مرکزی برای انتشــار اوراق بیمــه اتکایی و اوراق بیمــه رویدادهای طبیعی وی ادامه داد: ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیمــه مرکزی تعامالتی در خصــوص موضوعاتی مانند اوراق بیمــه اتکایی و اوراق بیمــه رویدادهای طبیعی انجام داده اســت که در جذب نقدینگی خرد تاثیرگذار است. محمدی تصریح کرد: ورود شرکت های جدید به بورس به شرط اینکه بازدهی مناسبی برای سهام داران ایجاد کنند منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه و افزایش عمق بازار ســرمایه در اقتصاد کشور خواهد شد.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور تصریح کرد:در هر صورت تالش ها برای تقویت بازار سرمایه ادامه دارد و تقویت این بازار نقش مهمی در جلوگیری از رونق بازار سوداگری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.