با خرید دین بانک ملی ایران، چک فردا را امروز نقد کن!

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

با تسهیالت خرید دین بانک ملی ایران می توانید چک و اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از موعد سر رسید نقد کنید. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با تســهیالت خرید دین بانک ملی ایران، صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی می توانند نقدینگی اوراق و اســناد تجاری خود را پیش از ســر رسید دریافت کنند. درواقع تســهیالت خرید دین خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نســبت به زمان مورد نیازشــان است.در این روش بانــک، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شــده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقــدی از داین و مشــتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگــی مورد نیاز خود را به دســت آورد.خرید دین به منظور ایجاد تســهیالت الزم بــرای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام اســت و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دســتورالعمل ها و آییــن نامه های بخــش اعتباری از جملــه آییــن نامه تســهیالت و تعهدات کالن، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری ســاالنه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیالت اســتفاده کنند.پرداخت تســهیالت خرید دین بابت اسناد تجاری حاصل از فــروش محصــوالت بنگاههای تولیدی پس از بررســی صورت های مالی حسابرسی شــده و با رعایت آیین نامه ها و دســتورالعمل های مربوط به تسهیالت ســرمایه درگــردش تا ســقف ٠7 درصد فروش سال گذشته بنگاه های تولیدی قابل پرداخت است.مالک تعیین سقف پرداخت تسهیالت خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حســاب ها و اسناد دریافتــی اعم از تجاری یــا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یــا اظهارنامه های مالیاتــی خواهد بود. خرید دین اســناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اســناد با سررسید آتی صورت

می گیرد و در محاســبات مربوط به سود، اصل تســهیالت مالک عمــل خواهد بود. همچنین در قرارداد میان مشتری و بانک، سررسید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری نباید از یک ســال تجــاوز کند و پرداخت تســهیالت خرید دین نســبت به اسناد تجاری با سررســیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر است.همچنین سود تســهیالت خرید دین هم بــا نرخ مصوب شــورای پول و اعتبار و با رعایت آیین نامه ها و دســتورالعمل های مربوطه محاسبه می شــود.بانک ملی ایــران در هفت ماه ابتدای امسال، تعداد شش هزار و ٠1 فقره تســهیالت خرید دین به ارزش 12 هزار و 7٠٤ میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار و بنگاه ها پرداخت کرده است.مشــتریان محترم برای بهره مندی از تسهیالت خرید دین می توانند به شبکه گسترده بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.