صورت های مالی بانک رفاه کارگران تائید شد

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

جلســه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رفــاه کارگران با حضور مدیران ســازمان تامیــن اجتماعــی به عنوان ســهامدار و مدیران این بانک ٤1 آبان ماه ســالجاری برگزار شــد.به گــزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، در این جلســه پس از اســتماع گزارش حسابرس مستقل و بــازرس قانونی بانک رفاه کارگران، صورت های مالی منتهی به 1396.12.28 این بانک به تایید و تصویب مجمع رســید. در ادامه جلسه و پس از ارائه راهکارهایی در خصوص بندهای صورت های مالی توســط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تکالیف مجمع بعدی بانک تعیین و قابل پیگیری اعالم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.