مقاومت مردم یمن معجزه آفرید

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

‹محمد عبدالســام› ســخنگوی ‹جنبش انصاراهلل› بــا تاکید بر اینکه مردم یمن بــا مقاومت خود طی چهار ســال جنــگ، ‹معجزه واقعی آفریــد›، افزود: مــردم ما با دفاع همه جانبه از بنــدر ‹الحدیده›، بار دیگر ثابت کردند که یمن گورستان متجاوزان است. به گزارش ایرنا ، عبدالســام جمعه شــب در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: ائتاف آمریکایی - انگلیسی - اســرائیلی با همراهی مزدوران داخلی و خارجی و تروریست های ‹داعش› و ‹القاعده› و میلیاردها دالر هزینه و پشتیبانی هوایی ، دریایی ، زمینی ، تدارکات و تجهیزات بی شــمار در برابــر مقاومت مثال زدنی مردمی که با توکل بر خدا معجزه واقعی خلق نمودند، نتوانســتند پس از چهار ســال تجاوز به هیچیک از اهداف خود دست یابند.وی تاکید کرد که مردم یمن بــا مقاومت بی نظیر خود بــار دیگر ثابت کردند که کشورشان گورستان متجاوزان است.نیروهای ائتاف به رهبری عربستان از هفته گذشته بار دیگر حمات گسترده ای برای اشغال بندر الحدیده آغاز کرده اند که تاکنون با برجا گذاشتن دهها کشته، به نتیجه ای نرسیده اند.وزارت خارجه یمن در بیانیه ای با تقدیر از دست اندرکاران کمک های بشر دوستانه بین المللی، بر انعکاس واقعی رنج های مردم این کشــور اعم از کشــتار، محاصره، آوارگی ، گرسنگی و محرومیت از حقوق انسانی در چهار سال گذشته تاکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.