دنیا نمی تواند گروگان سیاست های آمریکا باشد

ظریف:

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

وزیــر امور خارجه گفت: اســتفاده بیش از حد آمریــکا از قدرت نظامــی و اقتصادی خود باعث شــده که دنیا به شــدت به این فکر بیفتد که نمیتوانــد زندانی و گروگان سیاستهای واشنگتن باشد.به گزارش ایرنا، «محمد جواد ظریف» روز شــنبه در گفت و گویی رادیویــی با بیان این که آمریکا در دنیا منزوی شــده است، افزود: آمریکاییها و اروپاییها درمورد برخی سیاستها اتفاق نظــر دارند و آن را پنهان هم نکردند اما در مورد برجام حتما اختــاف نظر دارند و به نظر نمیرسد نقش پلیس خوب و بد را ایفا کنند.وی با یادآوری این که قدرت اقتصادی آمریکا قدرت قابل توجهی اســت، تصریح کرد: مقابله با قدرت اقتصادی این کشــور مخصوصا در شرایطی که در دنیا شرکت ها تصمیم گیــری نهایی برای روابط اقتصادی خود می گیرند، کار دشــواری است.رییس دستگاه دیپلماســی یادآور شد: اروپایی ها در اعام نظر سیاســی در برابر بزرگ ترین متحد خودشان ایستادند و ما انزوای آمریکا را می بینیم و عصبانیت مقامات آمریکایی را از انزوای این کشور کاما مشاهده میکنیم. ظریف یادآور شد: این که اروپایی ها کاما نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند یک واقعیت اســت اما این به اصل فواید برجام برای ایران و صلح و امنیت بین المللی خدشه ای وارد نمی کند.وی همچنین گفت: رفتار آمریکا خاف اصول روابط بین الملل است و این رفتارها را اگر بخواهیم میزان بگیریم که کدام قاعده بین المللی صحیح اســت و چه قاعده درست نیســت آن وقت باید به این نتیجه برسیم که همه قواعد بینالمللی غلط اســت چون آمریکا همه آنها را نقض کرده است.وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: آمریکا از یونســکو، معاهدات پاریس، نفتا و ترانس پاســیفیک خارج شده است و برای هیچ کدام دلیل نمیشود که آنها توافق های بدی بوده است. اینها نشان دهنده آن است که آمریکا یک دولت یاغی است و بر اساس منطق زور عمل میکند.ظریف تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که وقتی از زور بیش از حد استفاده می کنند، اثرات منفی دارد صحبت هایی که چند روز گذشــته امانوئل مکرون رییــس جمهوری و وزیــر دارایی فرانسه بیان کردند و پاسخی که ترامپ در فرانسه به آنها داد، نشان دهنده این است که استفاده بیش از حد آمریکا از قدرت نظامی و اقتصادی خود باعث شــده دنیا به شدت به ایــن فکر بیفتد که نمیتــوان زندانی و گروگان سیاستهای این کشور باشد.رییس دستگاه دیپلماســی پاسخ به این سوال که اگر می دانســتید بعد از دولت اوباما دولت ترامپ مستقر می شود باز هم به مذاکرات برجام میرفتید، گفت: بله حتما این کار را میکردم به خاطر این که اعتقاد دارم امروز برجام چهره ایران را در دنیا مشخص کرده و چهره آمریکا را هم مشــخص کرده است. ظریف افزود:برجام قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت را علیه ایران برداشته و اجماع جهانی علیه این کشور را شکسته است در واقع تصوری که رژیم صهیونیستی و آمریکا از یک تهدید امنیتی برای ایران، ســاخته بودند را منهدم ســاخته و ســرمایهگذاری ۰۴ ساله رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی و برخــی دیگر را برای این کــه ایران را به عنوان خطر در منطقه نشــان دهند نابود کرده اســت.وی اضافه کرد: تصور کنید که امروز ترامپ در مسند قدرت بود، ما برجام را نداشتیم و ترامپ در شرایطی مسئولیت سیاست خارجی آمریکا را برعهده داشت که تمامی قطعنامه شــورای امنیت علیه ایران بود اجماع جهانی علیه ایران بود روســیه، چین و کشــورهای اروپایی هم با آمریکا بر علیه ایران همراه بودند در آن شــرایط چه وضعیتی را برای برای کشور متصور بودید. وزیر امــور خارجه با بیان این که جمهوری اسامی توانسته شرایطی را ایجاد بکند که رییس جمهوری آمریکا ادعا می کند بزرگ ترین کاه سر آمریکا رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.