انسان خردمند

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

کتاب «انســان خردمند» نوشــتهی «یووال نوح هراری» و ترجمهی «نیک گرگین» است. ویراستاری این کتاب را «محمدرضا جعفری» و «زهرا عالی» انجام دادهاند. در پشــت جلد کتاب آمده اســت: «چهطور گونهی ما در نبرد برای سلطه بر دیگران پیروز شد؟ چرا نیاکان شکارگر ـ خوراکجوی ما اقدام به ساختن شهرها و برپایی پادشاهیها کردند؟ چگونه به خدایان و ملتها و حقوق بشر ایمان آوردیم، به پول و کتابها و قوانین اعتماد کردیم و خود را بردهی بوروکراسی و مصرفگرایی و حرص و آز برای خوشبختی ساختیم؟ دنیای ما در هزارهی آینده چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ انسان خردمند به گونهای جســورانه، همهجانبه و بحثانگیز هر آنچه را تاکنون گمان میکردیم در مورد انسان میدانیم به چالش میکشد: افکارمان، رفتارمان، اعمالمان، اقتدارمان... و آیندهمان را.» کتاب حاضر را «نشر نو» منتشر کرده است.این کتاب را باید یکی از پرفروشترین کتابهای جهان به حساب بیاوریم. کتابی که تاکنون به زبانهای زیادی ترجمه شده و خوانندگان بسیاری در سرتاسر جهان داشته است. کتاب «انسان خردمند» به بیان تاریخی مختصر از زندگی بشر بر روی زمین، ارتباطات و نظامهای مالی و دینی آن پرداخته است. کتاب روایتی بیطرفانه را از تاریخ چندهزارسالهی انسان ارائه میدهد و از طرفی نثری بسیار روان دارد؛ ازاینرو خواننده را تا پایان با خود همراه میکند. در واقع نویسنده معتقد است که: «صدهزار سال پیش، دستکم شش گونهی انسانی در زمین زندگی میکردند. امروز تنها یکی بهجا مانده است: ما، انسانهای خردمند.» هراری در این کتاب تمامی رفتارهای نوع بشر را از نظر روانشناسی، جامعهشناسی و زیستشناسی بررسی میکند و به نتایج جالبتوجهی دست پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.