درمان آب سیاه با ایمپلنت آهنربایی

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

پژوهشگران آمریکایی یک دســتگاه ایمپلنت چشمی ساختهاند که با کاهش فشار در چشــم ســبب درمان بیماری «آب سیاه» میشــود.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، “آب ســیاه» یا «گلوکوم» اصطالحی برای توصیــف گروهی از اختالالت چشمی اســت که با علتهای متفاوت ولی اثری بالینی و مشترک بر روی چشم و عصب بینایی و وابسته به فشار داخل چشمی ایجاد میشوند.این مشکل میتواند به بینایی چشم آسیب برساند که غیر قابل برگشت بوده و در صورت عدم معالجه سبب کوری میشــود. به زبانی ساده میتوان گفت علت آن افزایش شدید فشار زاللیه یا همان مایع درون چشم است.امروزه تعداد زیادی ایمپلنت چشمی وجود دارد که با کم کردن مایعات، فشار داخل چشم را کاهش میدهند.محققان دانشگاه پردو اظهار کردند که نیمی از این ایمپلنتها پس ازپنج ســال از کار میافتند که علت آن هم میکروارگانیسمهایی هستند که در این دســتگاهها رشد کرده و کانالهای «درن» مایعات را مسدود میکنند.“درن”( )Drain وسیلهای متنوع جهت تخلیه ترشحات در انواع جراحیها است.حال محققان دانشگاه «پردو”( Purdue ) آمریکا ایمپلنت جدید چشــمی تولید کردهاند که موجب کاهش فشار در این بیماری میشود.این ایمپلنت دارای لولههای «درن« اســت که دارای «عملگرهای هیدرولیک» کوچک آهنربایی هستند که از فلز نیکل ساخته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.