در حوزه فناوری به خودروسازان کمک میکنیم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: به کاستیهایی که در صنعت خودرو وجود دارد کمک میکنیم؛ این کاستیها در بخشهای فناوری و برخی قطعاتی هست که وابسته بودند و امروز میخواهند بومی شوند.سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور در دانشگاه علم و صنعت، درباره برنامه سپاه برای کمک به صنعت خودرو اظهار داشت: کار ساخت با خودروسازها است و ما به کاستیهایی که در صنعت خودرو وجود دارد کمک خواهیم کرد؛ این کاستیها در بخشهای فناوری و در ساخت برخی قطعاتی است که وابسته بودند و امروز میخواهند بومی شوند.سردار حاجیزاده افزود: سپاه قرار نیست در حوزه صنعت خودرو تصدیگری کند و وارد خودروسازی شود بلکه هدف ما کمک و مشورت هست.وی خاطرنشان کرد: همانطور که عزیزان ما در حوزه صنعت در هشت سال جنگ تحمیلی بهصورت یکپارچه به کمک نیروهای مسلح آمدند ما نیز در جنگ اقتصادی امروز وظیفه کمک به آنها را داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.