رویکرد ترامپ به یاران داخلی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

چیســت؟ از موضع دلســوزی به رهبر انقالب نامه سرگشــادها­ی مینویسند که تنها سری گشاده ندارد که تهش هم بسیار گشاد است. سیدمحمد خویینیها دبیر حزب اصالحطلب روحانیون مبارز نامهای به طرفداری از ملت ایــران مرقوم کرده که در آن از وضع نامطلوب ملت ایران سخن گفته است حال آنکه خود ایشان و حزبشان متولی همه این مشــکالت برای ملت ایرانند. باید گفت دستور رسیده که اینهــا هم بعد از اقدام تیم دولت که مذاکــره با ترامپ را با دالر ۰۲ هزارتومانی کلید زد به تنور مذاکره با نامه سر و ته گشاده جو بسازند. این نامه از جهاتی نگرانکننده اســت و از جهاتی بســیار خوشحال کننده. از این جهت نگرانکننده اســت که عوامل موثر در انتخاب دو دوره دولت روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم هنوز به خیانتی که به ملت ایران روا داشته اند معترف نیستند و عاقبت سیاهی برای ایشان در همین نزدیکیها متصور است. ای کاش از اقدامات خود توبه میکردند و نزد ملت ایران با روسیاهی از این رسواتر نمی شدند. اینها سکه دو روی دولت روحانیاند. یک رویش هرچه توانست در دوره ۷ ساله علیه ملت کرد تا ملت را علیه رهبری بشوراند و نتوانست. و یک رویش همپا با روحانی و تیمش زمینه را برای مذاکره با ترامپ آنهم ترامپی که در حال سقوط بسر میبرد و به هر حشیشی متوسل شده است آماده میکنند. و اما خوشحال کننده از این جهت که با این نامه دســت ماجرای حامی فکری و پیونددار با جریان الحاد و کفر عبری عربی رونمایی تر میشود. دولت اشراف و لیبرالها امروز به قدری افشا شدهاند که راه برای منویاتشان با قیافه حق به جانب هم سودی برای از شکســت نجات دادن به اصطالح اصالح طلبی به حالشان ندارد. این اقدامات در ۷ ســال متمادی با هر اقدامی از شکل ۳ هزارتومان کردن یک شبه بنزین، موفق به اینکه مردم را به خیابان بکشاند نشد. اعتقادات مردم را صد بار به نظام بیشــتر و بیشتر کرد. رهبری نظام را برای مردم بیشــتر و بیشتر شناسانید. اینکه در نامه عنوان کنند: «در ذهن این مردم باورهایی که پشــتوانه استحکام و نیز مقبولیت و مشروعیت نظام اســالمی بود به گونهای روزافزون آسیب دیده و

میبیند» یک دروغ بزرگ است.... ادامه در صفحه دوم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.