شادیملی؛تماسصوتیتلگرامراهافتاد!

چرا هر سال دهها فيلم رنگ پرده را نمیبينند؟ پول ملت در جوی سینما گزارشی از ستاد انتخابات و نامزدهای حيرتانگيز شهرت یک روزه و ارزان

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول - سيامک رحمانی

صداوسيما بر مدار انحطاط

رئيسجمهور كه وارد ستاد وزارت كشور ميشود، شبكه خبر عين خيالش نيست و تصميم گرفته تا برنامه سراداران روستا را پخش كند. موضوعي كه لابد به نظر مديران سيما خيلي حساستر از ثبتنام رئيسجمهور مملكت براي دور بعد است. اين تعبير در حالي است كه خوشبين باشيم و رفتارشان را به حساب غرضورزي سياسي نگذاريم. رئيسجمهور كه در وزارت كشور دارد ثبتنام ميكند همه هجوم ميآورند به كانال پرزيدنت روحاني تا تصاويرش را لايو ببينيم. 20 سال پيش نيست كه بخواهيم منتظر بخش خبر ساعت هشت شب شويم و ببينيم دلشان خواسته چي برايمان پخش كنند. تازه دوستان آقاي روحاني بدسليقگي كردند كه تدارك بهتري براي پوشش زنده ثبتنام ايشان نديدند، اگرنه اين اتفاق را هم ميتوانستيم مثل ثبتنام بقايي و احمدينژاد از اينستالايو صفحه آقاي مشايي ببينيم. احمدينژاديها قبل از اين هم نشان داده بودند كه حواسشان جمع است و نشست خبري احمدينژاد را هم از همين طريق و در اينستاگرام به شكل زنده به سمع و نظر پيگيرها رساندند. در حالي كه صداوسيما تصميم گرفته بود خودش را بزند به كوچه علي چپ. لابد فكر كرده بودند 30 سال پيش است كه همه منتظر شوند ببينند آقاي رئيس سازمان چي ميخواهد نشان بدهد.

براي همين چيزها هم هست كه بايد گفت صداوسيما بار ديگر دارد شكستي براي خودش رقم ميزند. سنگينتر از باخت بارسا جلوي يوونتوس و پاري سن ژرمن! مديران اين رسانه در حالي كه همه دارند اخبار را زنده در تلگرام و اينستاگرام نگاه ميكنند و خبرهايشان را دنبال ميكنند، حتي در زيرنويس رفتن در شبكه خبر براي پخش خبر ثبتنام بقايي هم هول ميشوند و سوتي ميدهند و خوراكي تهيه ميكنند براي فضاي مجازي. صداوسيما از فضاي مجازي و از مردم و از خبر سه هيچ عقب است و همچنان دارد دست و پا ميزند تا مدافعانش را تعويض كند و دو تا برنامه مهمل به جاي برنامههاي مهمل قبلي پخش كند. جوري شده كه اصلاحطلبها منتظرند تا حملات رسانه به روحاني تندتر شود چون فكر ميكنند اينطوري رأي روحاني بالا ميرود. صداوسيما حواسش نيست كه هر بار رقابت جدي شده، براي جناح مطلوب نقش خاله خرسه را بازي كرده و با رفاقت و حمايتش خوديها را بيچارهتر كرده. حالا هم در بر همان پاشنه ميچرخد. غافل از اينكه اينبار نميشود جلوي خبر و تصوير را گرفت. نميشود جلوي واقعيت را گرفت. رسانههاي مجازي و شبكههاي اجتماعي، زنده و داغند و عطش همه را سيراب ميكنند. بيچاره دوستان خبرنگار ما در صداوسيما كه خودشان ميدانند چه گاف مدامي دارند ميدهند و چه رفتار زشتي به تماشا ميگذارند و كاري از دستشان برنميآيد. سال 1396 است و بعضيها با افكار صد سال قبلشان ميخواهند جلوي تصوير را بگيرند. جلوي تغيير را بگيرند. كي توانسته مقابل گذر زمان بايستد كه آقاي عليعسگري و رفقايش دومي باشند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.