ثبات اقتصادی، امنيت و پاسداری از برجام رئيسجمهور وعده داد آزادی وآرامش

جمعه، روز ثبتنام اسمیها رئیسی با همراهانش آمد، روحانی یکه و تنها

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

احسان نادرپور- حسن روحانی سرانجام عصر ديروز به وزارت كشور آمد تا به انتظارها پايان دهد. او كه تنها آمده بود مثل هميشه با خوشرويی به خبرنگاران پاسخ داد و در زمان رنگی كردن انگشتش هم به نشانه دور دوم پيروزی هر دو انگشت را جوهری كرد و بالا برد. روحانی در نشست خبری پس از ثبتنام در انتخابات رياستجمهوری گفت: «در زمينه اقتصادی پيشرفتهايی داشتهايم و در هفته آينده شاهد افتتاح بزرگترين سرمايهگذاری در طول تاريخ اقتصادی هستيم. هفته آينده در عسلويه 20 ميليارد طرح را افتتاح میكنيم كه در تاريخ اقتصاد ايران سابقه نداشته است. در زمينه تعامل سازنده توانستيم در پيچيدهترين پرونده تاريخی با قدرتهای جهان به تعامل برسيم و همينجا به ملت ايران اعلام میكنم از امروز حفظ برجام يكی از مهمترين مسائل سياسی داخلی و اقتصادی ملت ايران است و همانهايی كه برای كشتن اين فرزند يعنی برجام تصميم گرفته بودند، نمیتوانند سرپرست خوبی برای اين فرزند باشند. همانهايی كه همه تلاششان برای اين توافق بود بايد تمام اين گام را بردارند.»

روحانی خاطرنشان كرد: «همانطور كه در سال 92 وعده داده بودم كه چرخ سانتريفيوژها بايد بچرخد پيشرفتهترين سانتريفيوژ كشور يعنی آی ار 8 كارش را شروع كرد و همانطور كه گفتم چرخ اقتصاد بايد بچرخد چرخ اقتصاد هم بهتر از سال قبل میچرخد.» او تاكيد كرد: «اگر اينجانب مسئوليت رياستجمهوری را داشته باشم همين مسير شفافيت در كشور ادامه خواهد يافت. در دولت دوازدهم هدف ما ايران پيشرفته و پيشرو است. ايران پيشرفته همان هدفی است كه در چشمانداز 20 ساله برای ما مشخص شده است؛ چشماندازی كه به دست آيتالله هاشمی و تاييد رهبر به مسئولان ابلاغ شد.»

روحانی بر آزادی، آرامش، امنيت و توسعه كشور تاكيد كرد و افزود: «آزادی بايد با گستره و قدرت بيشتر در كشور ادامه يابد. دانشگاه و جوانان بايد احساس امنيت بيشتری كنند. بايد امكان حضور جوانان در سطوح عالی مديريتی كشور ممكن شود. ما در سال 93 تصميم گرفتيم كه دو هزار جوان نخبه در سطوح عالی مديريتی در كنار مديران ارشد به عنوان مشاور قرار بگيرند. هزار نفر در آزمونهای مختلف برگزيده و 200 نفر تاكنون به كار مشغول شدهاند.» رييسجمهور با بيان اينكه ما بايد سن مديريت كشور را پايين آوريم، ادامه داد: «بايد شرايط را برای حضور زنان، جوانان، اقوام ايرانی و مذاهب برای خدمت به ايران اسلامی آماده كنيم.» او گفت: «همه بايد دوباره برای اسلام اعتدالی و اسلام رحمت بياييم. همه برای انقلاب عقلانی و انسانی در كنار هم بايستيم و ايران را بسازيم. من دوباره برای ايران و اسلام آمدهام و از همه ايران میخواهم دوباره بيايند برای ايران و برای اسلام.» سيد ابراهيم رييسی، نامزد مطرح اصولگرايان هم ديروز در ميان اجتماعی از هوادارانش به وزارت كشور پا گذاشت. او پس از ثبتنام گفت: «رای مردم در نظام ما تشريفاتی نيست و سرنوشت كشور را رقم میزند.»

به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رييسی پس از ثبتنام در انتخابات رياستجمهوری گفت: «از افتخارات نظام اسلامی ما اين است كه تمامی اجزای نظام با رای مردم رقم میخورد. مراجعه به آرای مردم اساس نظام را تشكيل میدهد. مردم ما در هر انتخابات فرصتی دارند برای بازنگاهی به آنچه برگزيدهاند و برای آينده كشور تصميم میگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.