شادی ملی؛ تماس صوتی تلگرام راه افتاد!

همه فيلتر شدنش را تکذيب میکنند

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

زهرا حمزه- تماس صوتي تلگرام داستاني بود که اولينباردرتعطيلاتنوروزامسالشنيدهشد.شرکت تلگرامدراطلاعيهاياعلامکردکهباآپديتکردناين برنامه روي آخرين نسخه آپديت شدهاش، کاربران ميتوانندجدايازتمامامکاناتموجودازاينپساز اينويژگيتلگرامهماستفادهکنند.برنامهايکهابتدا برايبرخيازکشورهاياروپاييفعالشدوشامگاه پنجشنبه)2۴فروردينماه(برايايرانيهاهمبهروشي خاص فعال شد. اما چند ساعت پس از فعال شدن تماسصوتيتلگرامدرايراناخباريازفيلترشدن آنتوسطاپراتورهايتلفنهمراهشنيدهشد.بهرغم تکذيبروابطعموميهمراهاول،مديرعاملوموسس روسشرکتتلگرامفيلترشدنتماسصوتيتلگرام رادرايرانتأييدکرد.بعدازظهرروزگذشتهدرهمين بحبوحه تاييدها و تکذيبها تماس صوتي از طريق اينترنتاپراتورهامجدداًفعالشدتابالاخرهمتوجه نشويممسدودکردنتماسصوتيامريبرنامهريزيو ازپيشتعيينشدهبودهياصرفااختلاليموقتي.

بالاخره پنجشنبه شب تماس صوتي تلگرام براي كاربران ايرانی هم فعال شد كه البته به روشي عجيب اتفاق افتاد. گفتند كه روش فعالسازي فعلاً به اين صورت است كه بايد تلگراممان را به آخرين نسخه تلگرام 3. ‪1 .18‬ بهروزرساني كنيم و يك نفر در ايران كه تماس صوتي برايش فعال شده بايد از اين روش با شما تماس بگيرد تا اين امكان براي شما هم فعال شود! عمليات فعالسازي و چگونگي آن چند ساعتي بحث داغ كاربران تلگرام شده بود و شنيده شد برخي هموطنانمان از اين راه كاسبي هم كردند و در ازاي گرفتن پول با متقاضيان ساده تماس ميگرفتند.

نكته مهم در مورد اين اتفاق اختلالي بود كه از صبح روز گذشته )جمعه( براي كاربراني كه از اينترنت اپراتورهايشان استفاده ميكردند رخ داد و فقط كساني كه به اينترنت ADSL متصل بودند ميتوانستند از اين امكان استفاده كنند. خيلي زود شايعه فيلتر شدن تماس صوتي تلگرام شنيده شد كه احتمالاً اپراتورها به دليل ضرري كه از اين طريق دچارش ميشوند اين امكان را مسدود كردهاند؛ اما امير كيهان، مسئول ارتباط با رسانههاي همراه اول با رد اين شايعه به تماشاگران امروز گفت: «فعلا تصميمگيري خاصي در مورد فيلتر شدن تلگرام گرفته نشده است. بر خلاف چيزي كه افراد در شبكههاي مجازي در مورد فيلترينگ اين ويژگي از طرف اپراتورها ميگويند، اين اتفاق حداقل از سمت همراه اول نيفتاده است و ما تا اين لحظه هيچ دخل و تصرفي در آن نداشتهايم. اين بحثي است كه مسئوليت آن بيشتر با كميته مصاديق محتواي مجرمانه است.» او در مورد دليل احتمالي اين فيلترينگ در آينده نيز اظهار كرد: «سياست فيلترينگ تماس صوتي تلگرام، سياستي كلان است و يك اپراتور سرخود نميتواند اين كار را انجام دهد. وزارت ارتباطات، كارگروه مصاديق محتواي مجرمانه و ارگانهايي از اين دست بايد كنار هم بنشينند تا به نتيجه برسند كه در اين مورد چه رويكردي بايد داشته باشند. البته به نظر من ايران جزو كشورهايي است كه در اين موضوعات، سياست نسبتاً بازي داشته است؛ بهطور مثال سالهاي گذشته برنامههايي مانند وايبر يا واتسآپ در كشوري مانند امارات متحده عربي فيلتر بوده است و در ايران اينگونه نبوده!»

اينها در حالی است كه در همين دقايق پاوِل دورُف، مديرعامل شركت تلگرام در پاسخ به سؤال يك كاربر ايراني مبني بر فيلترينگ تماس صوتي، در توئيترش فيلترينگ آن را از طرف اپراتورهاي ايراني تأييد كرد.

فرنقيزاد، مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم از ديگر كساني بود كه شايعه فيلترينگ را رد كرد و در اين خصوص به ايسنا گفت: «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچ محدوديت و فيلترينگي براي تماس صوتي تلگرام اعمال نكرده است.»

شهرام شريف، روزنامهنگار تكنولوژي و يكي از كارشناسان اين حوزه در بخشي از گفتوگويي كه پيشتر با تماشاگران امروز داشت گفته بود: «مسئله تماس صوتي اينترنتي ارتباط مسقيمي با اپراتورها ندارد. چراكه اپراتورهاي ايران در سالهاي گذشته به خوبي ميدانستند كه )با گذشت زمان( مزيت چنداني در استفاده از صوت نخواهند داشت و ارتباطات اينترنتي به طريقي و مكالمات صوت و پيامكي به صورتي ديگر درآمدشان را كم خواهد كرد. البته اين اتفاق مختص اپراتورهاي ايران نبوده و اتفاقي است كه در تمام دنيا رخ داده است. به همين دليل اپراتورها در اين سالها بايد به دنبال مدلهاي تجاري بهتري براي درآمدزايي مانند استفاده از سرويسهاي ارزش افزوده، توسعه شبكه، اينترنت و... ميگشتند.» متن كامل اين گفتوگو در شماره 20۵ روزنامه شانزدهم فروردينماه به چاپ رسيده است.

بايد ديد در روزهاي آينده چه اتفاقي براي ادامه پيدا كردن تماس صوتي تلگرام خواهد افتاد و آيا به سمتي خواهيم رفت كه مسئولان و مقامات بالادست ترجيح بدهند براي كاهش پيدا نكردن درآمدهاي اپراتورهاي تلفن همراه اين امكان جديد را مسدود كنند يا اجازه فعاليت ويژگي جديد تلگرام را خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.