م ت بین ون شهقاضیاـنرامتشانی ثبتنا در انتخا ت، ب دی ـمکباررایوزدههشدنوه ر ک کر ااریرزدنادن

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

فاطمه انصاري- اگر این روزها کسي به محل ثبتنامکاندیداهايدوازدهمیندورهانتخابات ریاستجمهوري نرفته باشد، شاید باورش سختباشدمردمعاديراببیندکهیارؤیاي ریاستجمهوري دارند یا ميخواهند فقط دیده شوند. در خیابان گمنام، مردم دسته دسته ایستادهاند و به حرفهاي آنها گوش ميدهند.عدهايازآنهاتاکارهايثبتنامشان تمام ميشود، در خیابان گمنام بالا و پایین ميروند تا یك خبرنگار از آنها هم مصاحبه بگیرد. بعضيهایشان لباسهایي پوشیدهاند که ناخواسته توجهتان را جلب ميکند. یكي کلاهشاپو،سبیلهايداشمشتي،چفیه،کتو شلوارپوشیدهیادیگريکهلباسشرکتنفت راپوشیدهوکلاهلبهدارشهمآرمشرکتنفت رادارد.یكيهمموهایشرابلوندترامپيرنگ کردهومدلمویشهممثلاوست.طوريکه همهميگویند:«برویمباترامپایرانيمصاحبه کنیم!» این حاشیهها اگر بیشتر از دورههاي قبل نباشد، قطعاً کمتر هم نیست. مسئولان نیز این نقطهضعف را حس کردهاند. از پدري کهدخترخردسالشرابهدلیلنبودمحدودیت سني،برايثبتنامبهوزارتکشورميآوردتا زوججوانيکهدرشروعزندگيمشتركخود، تصمیمگرفتهاندرئیسجمهورشوند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.