وزارت مواد مخدر و آزاد شدن كشت خشخاش

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

از ميان همه افرادي كه با نگه داشتن برگههاي ثبتنامشان در خيابان گمنام بالا و پايين ميروند، يكي هم معركه ميگيرد. او از همان ساعات اوليه شروع ثبتنام به محل ستاد ميآيد اما به دليل نامناسب بودن لباسش جلوي ورودش را ميگيرند. او گرمكن ورزشي خود را با كت و شلواري كه در كيف دارد، عوض ميكند تا بتواند وارد محل ثبتنام شود. وقتي كه كارش تمام ميشود، كمي پايينتر از درب ورودي تعداد زيادي دورش جمع ميشوند. او برگه ثبتنام خود را نشان ميدهد و ميگويد: «دزدان اصلي افرادي هستند كه در ارتفاعات باعث از بين رفتن پوشش گياهي ميشوند. تا چند سال ديگر خشكسالي ميشود. گرد و غبار و سيلاب به وجود ميآيد.» او اهل ياسوج است و معتقد است كه كتاب «قانونگذار» ميتواند كشور را اصلاح كند. تحصيلاتش ديپلم رياضي است، با اين حال ۱۰7 قانون را به تنهايي نوشته است. او درباره قانونهايش بيشتر توضيح ميدهد: «۱۰7 قانون گراز شامل ۵۰ ماده است كه به جاي ماده، نر آوردهام. اول روي ادارات تأكيد كردهام. اول ادارات را محكوم كردهام و چنانچه هر يك از ادارات به وظايف زير عمل نكنند، كارمند مربوطه بين دو الي ۱4 سال بايد مبالغ جريمه را بپردازد.» البته ناگفته نماند كه او معتقد است كه با تبديل كردن ماده به نر، بسياري از مشكلات قانوني را حل كرده و ديگر جاي نگراني وجود ندارد. او ميگويد: «همه كاركنان كار مفت ميكنند و مغزشان خواب است. يك روز بايد روز ورزش باشد و خيابان اصلي مسدود شود و ورزش از ساعت ۶:۳۰ تا ۹ اجباري شود تا ما هم ياد بگيريم كه كنار شما ورزش كنيم.» با وجود اينكه او نميداند چند وزارتخانه در كشور وجود دارد و هر كدام چه كارهايي انجام ميدهند ولي نام يكي از وزارتخانهها را ميبرد: «كشت خشخاش را در ايران آزاد ميكنم اما زير نظر وزارت مواد مخدر و اداره كشاورزي كه زيادي وارد بازار نشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.