چرا به جامعه هنر توجه نميكنند!

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

بهنام طارفيمرد جواني ۳۱ ساله از تهران، فيلمبردار، عكاس و بازيگر است. البته بيشتر شغلش فيلمبرداري و عكاسي از مجالس است. دغدغه هنري او، انگيزه اصلي او براي رئيسجمهور شدن است. او ميگويد: «ميخواهم به جامعه هنر كمك كنم. در حال حاضر هنر در جامعه سركوب ميشود و به جامعه هنري توجهي نميشود». بهنام به كابينه دولت خود فكر كرده و ميگويد حتماً پدرش را معاون اول خود ميكند. شايد علت اين انتخاب اين است كه او تاكنون فعاليت سياسي نداشته و نميداند كه به تنهايي ميتواند كشور را اداره كند يا نه، اما اگر مشاوران و دوستانش كنارش باشند، حتماً از عهده اداره كشور برميآيد. او از برنامههاي دولتش ميگويد: «به دنبال اين هستم كه تورم را كنترل كنم و برنامهاي هم براي ازدواج جوانها دارم. الان همه از ازدواج گريزان هستند. با توجه به اينكه شغل من فيلمبرداري است ميبينم كه قبلاً خيلي مجلس عروسي وجود داشت، اما الان مجالس خيلي كمتر شده و جوانها ميترسند ازدواج كنند. بالاخره بايد اين ترس را در جوانها از بين برد تا راحتتر ازدواج كنند و تشكيل خانواده بدهند زيرا جامعهمان دارد به سمت پيري ميرود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.