از كارگر تا استاد به دنبال تحول كشور

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

نصيره اسلامي 4۵ ساله از استان هرمزگان، كارش وكالت است. او اعتقاد دارد كه جامعه دارد به سمت كهنسالي ميرود. او ميگويد: «جوانان بيكارند، در حالي كه افرادي كه ۱۰ الي ۲۰ سال است بازنشسته شدهاند سركار ميروند.» او ميگويد در حزبهاي مختلف اصولگرا فعاليت داشته و ميخواهد كه برنامههاي زيادي را براي كشور اجرا كند. البته او تنها كسي نيست كه با وجود اينكه تحصيلكرده است، رؤياي رياستجمهوري را براي خود ميپروراند. سيد وحيد خوانساري به مدت 4۰ سال استاد دانشگاه صنعتي شريف بوده و فكر ميكند روالي كه در پيش گرفته شده، روال خوبي براي كشور نيست. مهندسي عمران خوانده و تحصيلكرده دانشگاههاي انگليس است. شعار انتخاباتياش «همه چيز را براي شما متحول ميكنم» است. برنامه اصلياش ازدواج جوانان است و معتقد است همه در دولت او ازدواج ميكنند. او ميگويد وعدهاي را كه نتواند انجام دهد، مطرح نميكند. به عنوان مثال، او برنامهاي براي حذف نظام وظيفه ندارد اما پيگيري ميكند كه عمر جوانان تا دو سال تلف نشود. او معتقد است كه نظام وظيفه اجباري دو ماهه بايد هم براي دختران و هم براي پسران برگزار شود و بعد از آن براي تربيت تخصصي، ارتش افراد را انتخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.