نظام وظيفه یك بيبرنامگيست

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

اصغر اسلاجي 44 ساله، دانشجوي كارداني رشته حقوق و معلم است. او مشكل كشور را نبود برنامهريزيهاي درست ميداند. او ميگويد: «اصلاً چرا بايد كودكان و نوجوانان ۱۲ ساله فقط آب، بابا نان داد بخوانند. تغيير اصلي بايد در نظام آموزشوپرورش اتفاق بيفتد. دانشآموزان بايد 7 الي ۸ سال ابتدايي و راهنمايي را بخوانند و بعد انتخاب كنند كه ميخواهند چه كاره شوند. در ميان اين همه بيبرنامگي در كشور، نظام وظيفه از همه اضافهتر است. اصلاً چرا بايد براي حفاظت از كشور از سرباز استفاده كرده وقتي متولياش نيروي انتظامي است؟! واقعاً چرا؟!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.