اجراي 11۰۰ كيلومتر شبكه گازرساني در استان بوشهر

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر در سال ۹۵، بيش از ۱۱۰۰ كيلومتر شبكه گازرساني در استان بوشهر اجرا و بدين ترتيب مقدمات توسعه گازرساني در بسياري از نقاط استان فراهم گرديد. مديرعامل شركت گاز استان بوشهر در ارتباط با ديگر اقدامات اجرا شده طي سالجاري بيان داشت: امسال موفق به گازرساني به ۱۲۰ روستا در سطح استان شديم كه با تحقق اين امر آمار روستاهاي گازدار استان به رقم ۳۱۵ روستا رسيد. مهندس حسيني در ادامه با قدرداني از توجه ويژه دولت تدبير و اميد به امر توسعه گازرساني در روستاها و مناطق محروم، بيان داشت: بيشك توسعه گازرساني در روستاها ميتواند فرآيند خلق زيرساختهاي موردنياز در اين مناطق را تسريع و تسهيل كرده و درعينحال به ايجاد فرصتهاي شغلي و كاهش فقر ياري رساند، همچنين تحقق اين امر علاوه بر بهبود اوضاع اقتصادي روستاها و ساكنين آنها، ميتواند در ميانمدت به اهداف جانبي ديگري منجر شود كه از آن جمله ميتوان به توسعه صنايع روستايي، توسعه گردشگري، رفاه عمومي و... اشاره كرد. وي اضافه نمود: امسال همچنين فاز نخست اجراي خطوط انتقال گاز شهرهاي كلمه، تنگ ارم و بوشكان به طول ۲۵ كيلومتر و نيزشبكه گاز شهر بوشكان به طول بيش از ۲۲ كيلومتر با اعتباري قريب به ۹ ميليارد تومان به بهرهبرداري رسيد. مهندس حسيني عنوان نمود: با گازرساني به سه شهر يادشده، تعداد شهرهاي گازدار استان به ۳۶ شهر و ضريب نفوذ گاز شهري نيز به ۹۸ درصد افزايش مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.