طرحهاي فاوا، ارتقا توانمندي شهرداري اصفهان

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

معاون برنامهريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان گفت: اگر از طرحهاي سازمان فاوا به درستي استفاده شود بهطور حتم باعث توانمندسازي مجموعه شهرداري ميشود. به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي، محمود محمدي در آيين رونمايي از پروژههاي سازمان فاوا اظهاركرد: پنجاه برنامه از سري برنامههاي «هر هفته چند افتتاح» به بهرهبرداري از پروژههاي عمراني، خدماتي، فضاي سبز، فرهنگي پرداخته شد اما در پنجاه و دومين برنامه جنس پروژهها متفاوت است.وي با اشاره به اينكه سازمان فاوا از جمله سازمانهايي است كه به امور خود شهرداري ميپردازد، افزود: تقويت ساختارهاي كسب و كاري و زير ساختهاي فعاليتي شهرداري به منظور خدمترساني بهتر به شهر و شهروندان از ويژگيهاي پروژههاي فاوا محسوب ميشود. معاون برنامهريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان از راهاندازي ايستگاه دائمي جيپياس در شهرداري خبر داد و گفت: تاكنون چهار ايستگاه در مركز همايشهاي بينالمللي، مناطق ‪۱۳ ۱۲،‬ و ۱4 راهاندازي شده است. اين سامانه در اجراي پروژههاي عمراني و شهرسازي شهرداري تأثير بسزايي دارد. وي با بيان اينكه اين سامانه ميتواند در اختيار ساير نهادها و سازمانهاي ديگر قرار گيرد، ابراز اميدواري كرد كه كل شهر اصفهان تحت پوشش سامانه جيپياس قرار بگيرد. معاون برنامهريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان ادامه داد: با توجه به راهاندازي شهرسازي الكترونيك و سيستم سراي ۸ كه متكي بر اطلاعات مكانمند است اين سامانه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. معاون برنامهريزي و پژوهش شهرداري اصفهان ادامه داد: كيوسكهاي اطلاعرساني از ديگر طرحهايي كه امروز به بهرهبرداري ميرسد و نمونه آزمايشي آن به صورت مشاركتي نصب شده است. وي تأكيد كرد: اميدواريم با راهاندازي اين كيوسكهاي اطلاعرساني از روشهاي سنتي و گذشته فاصله بگيريم و در حوزه اطلاعرساني و تبليغات با تعامل بخش خصوصي و ساير دستگاهها بتوانيم از ابزارهاي جديد اطلاعرساني همپاي نيازهاي مردم استفاده كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.