برنامه 7۰ روزه براي حل مشكلات اقتصادي

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

علي قاسمي، مرد ميانسال زنجاني كه برنامهاي 7۰ روزه براي حل مشكلات اقتصادي كشور دارد. او با ذكر اينكه آقاي روحاني ۱۰۰ روزه نتوانست مشكلات را حل كند اما او در 7۰ روز ميتواند، ميگويد: «شايد هم كمتر شود و بتوانم در 4۰ الي ۵۰ روز مشكلات را حل كنم.» وقتي ميپرسند چطور؟! ميگويد: «تحقيقات انجام دادم. شايد 4۰ الي ۵۰ روزه هم بشود. از همان روز اول آنهايي كه دزدي كردند معلوم است چه كساني هستند. همانهايي كه حقوقهاي كلان 7۰ الي ۸۰ ميليوني ميگيرند. پولهايشان را ميگيرم و تنها به آنها ۲ الي ۳ ميليون ميدهم و باقي را به مردم بازميگردانم. تحصيلاتم ديپلم انساني است و انسان هستم و ميخواهم اينها را انسان كنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.