قرائت و صدور آني صورتحساب گاز استان بوشهر، صرفهجویي در هزینه و زمان

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مديرعامل شركت گاز استان بوشهر در مصاحبه با خبرنگار اين شركت با اشاره به راهاندازي سامانه جديد قرائت و صدور آني صورتحساب مشتركين گاز طبيعي در استان، بيان داشت: با اجراي اين سامانه ضمن تسريع در اجراي فرآيند امور، شاهد صرفهجويي در زمان، هزينهها و همچنين افزايش صحت و دقت كار ميباشيم. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر، مهندس حسيني با اعلام خبرفوق افزود: فرآيند كنتورخواني، توليد و توزيع صورتحساب يك فرآيند هزينهبر، زمانبر و تقريباً قديمي بود كه اجراي اين فرآيند نميتوانست جوابگوي اهداف و نيازهاي سازمان باشد، از همينرو با تلاشها و پيگيريهاي متعدد، طي سال جاري موفق به راهاندازي سامانه جديد قرائت و صدور آني صورتحساب مشتركين گاز طبيعي در استان شديم تا بدين ترتيب علاوه بر نتايج يادشده، شاهد تسهيل در روند صدور قبوض مصرفي به مشتركين هم استاني باشيم. ايشان در ادامه بيان داشت: اجراي سامانه مذكور پس از فراهم آمدن زيرساختهاي نرمافزاري و سخت افزاري به صورت پايلوت جهت قرائت كنتور ۲۹۰۰۰ نفر از مشتركين شهر بوشهر آغاز گرديده وهماكنون نيز شاهد تأثيرات ارزشمند بهرهبرداري از اين سامانه ميباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.