اميدي كه از دست رفت...

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

حسن ملا ابراهيمي، طلبه ۳۱ ساله حوزه علميه اصفهان، تاكنون فعاليت سياسي انجام نداده و معتقد است ضعف دولتها باعث شده كه اميد جوانها از بين برود. مشكل اصلي كشور را اميد نداشتن ميداند. او ميگويد: «كشور ما اميدش از دست رفته، نيرو داريم، معادن داريم ولي اميد نداريم. خودمان را باور نكرديم. اسم دولت من تدبير و اميد نخواهد بود.» اين طلبه جوان معتقد است كه براي مشكلات اقتصادي تنها يك راهحل وجود دارد و آن هم حمايت از توليد داخلي است، زيرا تاكنون هيچ عايدي از اجنبي نديده. او فكر ميكند كه تا امروز هم همين اجنبيها توليدات داخلي را ضعيف كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.