نه سياست جاي ورزشيها است و نه ورزش جاي سياسيها

از غفوريفرد تا ناصرخان حجازي؛ ورزشيهايي كه قصد رياستجمهوري كردند

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

عرفان حاجبابايي- اين روزها، حال و هواي ايران حال و هواي انتخاباتي است. فارغ از هياهوي چپيهاوراستيها،ميانهروهاوتندروهابايدگفت كهدرهايوزارتكشوربررويداوطلبانبازاستتا هركسيكهميخواهد)فارغازجنسيتياسن(خود راكانديدايانتخاباترياستجمهوريكند.ازبچه پنج،ششسالهگرفتهتاپيرمرد90ساله،ياكسي كهبادمپاييآمدهبودتاثبتنامكند،همهوهمه سوژههايدوربينعكاسانبودنداماروزپنجشنبه وزارتكشورپذيرايچهرهايورزشيبودتادوباره اذهانرابهسالهاسالقبلببرد.همانساليكه ناصر حجازي، اسطوره استقلاليها، شناسنامهاش را در دست گرفت و وارد وزارتخانهشد.اودوربينها را متوجه خودش كرد و گفت:«آمدهامرئيسجمهور شوم.» حجازي آن سال تأييد صلاحيت نشد و وقتي اين خبر به گوشش رسيدگفت:«فقطآمدمتا بگويم وقتي سياسيون ما را در جمع خودشان قبول نميكنند ما هم دوست نداريمآنهابهسمتورزش بيايند.» با اين حال، روز پنجشنبه سيد مصطفي هاشميطبا تك و تنها به ساختمان وزارت كشور رفت و با عنوان كانديداي مستقل براي انتخابات رياستجمهوري ثبتنام كرد. به بهانه اين ثبتنام نگاهيمياندازيمبهچهرههايورزشيايكهوارد گود سياست شدند تا شانس خودشان را براي رئيسجمهور شدن امتحان كنند. ثبتنام هاشميطبا براي دومين بار سيد مصطفي هاشميطبا كه طي سالهاي ۱۳7۲ تا ۱۳80 رياست سازمان تربيتبدني را بر عهده داشت، براي انتخابات دوره دوازدهم رياستجمهوري ثبتنام كرد. هاشميطبا مدتي هم رئيس كميته ملي المپيك و مشاور محمود گودرزي )وزير سابق ورزش( بود. نكته جالب در مورد هاشميطبا اين است كه او قبلاً سابقه كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري را داشته. در سال 80 او يكي از ۱0 كانديداي تأييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان بود كه در نهايت توانست فقط ۲8 هزار رأي به دست آورد. غفوريفرد و اختلاف 129 هزار رأيي حسن غفوريفرد يكي ديگر از افراد جامعه ورزشي كشور است كه تجربه حضور در انتخابات را دارد. او كه در دولت اول سازندگي، رياست سازمان تربيتبدني را بر عهده داشت، در سال 80 وارد كارزار انتخابات شد و فقط با كسب ۱۲9 هزار رأي، رقابت را به رئيس دولت اصلاحات واگذار كرد.

انتخابــات 84 تحتتأثيــر حضــور ناصــر حجــا ز ي

اما حضور ورزشيها در سال 8۴ رنگ و بويي جديتر به خود گرفت. در اين دوره، جامعه ورزش داراي دو كانديدا در انتخابات بود. يكي از اين دو نفر رد صلاحيت شد و ديگري پا به عرصه رقابتهاي انتخاباتي گذاشت. محسن مهرعليزاده كه در حال حاضر رياست فدراسيون جهاني ورزشهاي زورخانهاي را بر عهده دارد، در دولت دوم اصلاحات، رئيس سازمان تربيتبدني بود و در نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، با كسب حدود ۱ ميليون

ناصر حجازي، اسطوره استقلاليها، شناسنامهاش را در دست گرفت و وارد وزارتخانه شد. او دوربينها را متوجه خودش كرد و گفت: «آمدهام رئيسجمهور شوم ». حجازي آن سال تأييد صلاحيت نشد و وقتي اين خبر به گوشش رسيد گفت: «فقط آمدم تا بگويم وقتي سياسيون ما را در جمع خودشان قبول نميكنند ما هم دوست نداريم آنها به سمت ورزش بيايند

رأي، نتوانست به موفقيت برسد. دومين ورزشي حاضر در ميدان انتخابات 8۴، كسي نبود جز ناصر حجازي. دروازهبان افسانهاي استقلال و تيم ملي براي شركت در انتخابات نامنويسي كرد ولي صلاحيتش توسط شوراي نگهبان تأييد نشد. حجازي هنگام ثبتنام گفت كه اگر تأييد شود ۳0 ميليون رأي ميآورد. اتفاقي كه البته هرگز براي ناصرخان رخ نداد.

حجازي در همان مقطع طي مصاحبهاي با يكي از روزنامههاي ورزشي در خصوص علت ثبتنامش براي انتخابات گفت: «چه ايرادي دارد ورزشيها هم كار سياسي انجام بدهند؟ حالا كه در ورزش ما سياستمداران فعاليت دارند، چه ايرادي دارد مثلاً حجازي كار سياسي كند؟ من شرايط اوليه را براي ثبتنام دارم. اگر صلاحيتمان را تأييد كردند كه شركت ميكنيم و فكر نميكنم ايرادي داشته باشد.» آن زمان البته ناصرخان را تأييد صلاحيت نكردند. شايد اگر تأييد صلاحيت ميشد به گفته خودش ۳0 ميليون رأي ميآورد و شايد هم... حالا از آن زمان از ناصر حجازي فقط همان جمله معروفش باقيمانده كه گفته بود: «اشكالي ندارد كه تأييد صلاحيت نشدم. فقط خواستم بگويم كه همانطور كه سياسيها دوست ندارند ما در بينشان باشيم ما هم دوست نداريم آنها به سمت ورزش بيايند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.