خودكرده را تدبير نيست

Tamashagaran Emrooz - - ورزش - هومن جعفری

«هيچ تلهاي، به اندازه تلهاي كه خودت براي خودت كار گذاشتي، مرگبار نيست»

ريموندچندلر ۱ ـ امير قلعهنويي در كنفرانس مطبوعاتي حرفي را بر زبان ميآورد كه شنيدنش از او اصلاً تعجبآور نيست!

«اگر گل دوم صبا خطا نبود، شرف ندارم اگر فوتبال را كنار نگذارم!» حدس بزنيد چه؟ گل دوم صبا خطا نبود! تكليف امير قلعهنويي و قسم التزام به شرفش چيست؟ هيچ! اينجا هم عين ايافسي، استاد جريمهاش را ميدهد و خلاص! كسي نيست از امير قلعهنويي بپرسد كه مرد حسابي، شما كه اينهمه تجربه داري، چرا از اين حرفهاي كودكانه ميزني؟ شما كه ميداني امكان دارد اشتباه كرده باشي و گل تيم رقيب درست باشد، چرا قولي ميدهي كه نتواني انجامش دهي؟ اگر يك مربي تازهكار اين حرف را بزند هم ايراد دارد، واي به حال اينكه يكي از باتجربهترين مربيان ليگ چنين اشتباه كودكانهاي را مرتكب شود!

كارشناسان داوري متفقالقول از خطا نبودن اين گل سخن ميگويند و رسانهها از امير قلعهنويي ميخواهند تا به قولش عمل كند. ناكاميهاي پيدرپي در ليگ كافي نيست، بايد خودت را در چنين وضعيتي هم گير بيندازي؟

۲ ـ مهدي طارمي در بازي بسيار حساس آسيايي، پنالتي را چيپ ميزند، توپ گل نميشود. پرسپوليس توان بردن حريف را ندارد. ديداري كه ميتوانست با برد به پايان برسد، نهتنها با تساوي تمام ميشود كه دو بازيكن كليدي تيم هم با دريافت كارت زرد، مسابقه بعدي را از دست ميدهند. طارمي زير فشار انتقاد شديد تماشاگران، به سمت آنها ميرود و با دست اشاره ميكند كه سكوت كنند. اتفاقي كه فشارهاي رسانهاي روي اين بازيكن را افزايش ميدهد. برانكو در كنفرانس مطبوعاتي تأكيد ميكند كه ديگر به طارمي اجازه پنالتي زدن را نميدهد. انتقاد پيشكسوتان از طارمي، هم بابت چيپزدن پنالتي به اين حساسي و هم بابت رفتارش مقابل تماشاگران، روي جلد روزنامههاي ورزشي را پر ميكند. همه بابت نبردن پرسپوليس و وضعيت نامناسب اين تيم در جدول گروه خود، طارمي را مقصر ميدانند. طارمي با دو تصميم اشتباه، خود را در موقعيتي قرار ميدهد كه همه دنيا به او حمله كنند. وقتي ميگويم همه دنيا، منظورم سايتهاي بينالمللي است كه با گذاشتن صحنه پنالتي، طارمي را مسخره كرده بودند! همه اين اتفاقات، بابت يك پنالتي چيپ. همه اينها بابت يك تصميم اشتباه. طارمي، جوان است اما به اندازه قابل قبولي، سابقه بينالمللي دارد. ياد ديالوگ ريموند چندلر نميافتيد؟

۳ ـ برانكو ايوانكوويچ، روزهاي خوبي را سپري نميكند. تا كمتر از يكماه پيش، او قهرمان عامه بود. قهرمان طبقه كارگر! تيمش در شُرف دستيافتن به سريعترين قهرماني اين سالها بود و در تمام جدالهاي لفظياش با كارلوس كيروش، مردم و رسانهها طرف او را گرفته بودند. در كمتر از يكماه، او در ليگ قهرمانان آسيا، نتايج بدي گرفته، در ليگ با دو- سه نمايش متوسط، حركت دواندوانش به سمت قهرماني را به حركت سينهخيزواري تبديل كرده و بيش از هر زمان ديگري، خاليبودن نيمكتي را به نمايش ميگذارد كه دو فصل و نيم از نشستن او بر روي آن ميگذرد! برانكو اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري، با مشكل كمبود نفر روي نيمكتش مواجه شده. خريدهاي بيمنطق، مثل دو بازيكن اوكرايني در نيمفصل اول، از يك سمتِ ديوار افتادن بود و درست خريد نكردن در نيمفصل دوم، از سمتِ ديگر ديوار افتادن! چطور ميشود تيمي در يك فصل، فقط دو مهاجم داشته باشد؟ بايد باور كنيم تيمي كه امروز از فرط بدونِ مهاجمبودن، خودش را اسير بساط مهدي طارمي كرده، همان تيمي است كه ابتداي فصل، مهاجمي مثل ساسان انصاري را پس فرستاد؟ برانكو ايوانكوويچ، نيمكت خالي از ياري دارد كه خالي بودنش تقصير هيچكس نيست جز خودش! ميتوانست در نيمفصل، مثل دوهافبكي كه خريد، يك دفاع وسط و يك مهاجم نيز جذب كند و نكرد! همه مشكلات او به نبودِ خودخواسته رامين رضاييان برنميگردد، چون رضاييان، نه مهاجم است، نه دفاع مياني! با اينهمه، حضورش ميتوانست كمكحال باشد. برانكو با نداشتن يار روي نيمكت، هر روز و هر روز رن هواداران،رسانهها و پيشكسوتان را وادار ميكند تا بيشتر و بيشتر، تصميم او براي كنارگذاشتن رضاييان را زير سؤال ببرند! از طرف ديگر، خالي بودن دست برانكو براي تعويض، در مسابقات ليگ قهرمانان آسياست كه دارد مشكلساز ميشود. حالا كه سيد جلال حسيني و سروش رفيعي در مهمترين مسابقه تيم غايباند، چه كسي ميخواهد جايشان را پر كند؟ محسن ربيعخواه؟

۴ ـ مديرعامل ماشينسازي تبريز حرفي را بر زبان ميآورد كه بايد با آب طلا نوشت: «اول فصل در يارگيري اشتباه كرديم!» همين حرف را مديرعامل سياهجامگان به گونهاي ديگر بر زبان ميآورد: «كاش ميتوانستيم ميثاقيان را زودتر بياوريم!» نهاينكه فكر كنيد اين حرفها را دو مديرعامل جوان و كمتجربه و تازهوارد عرصه فوتبال بر زبان ميآورنيآورند! مديرعامل ماشينسازي دستكم تجربه دهسال مديريت فوتبال دارد و ادعا ميكند بعد از دهسال، هنوز بلد نيست بازيكن مناسب را جذب كند! شما چنين مديرعاملي را ابقا ميكنيد؟ سياهجامگان هم چند سالي است در فوتبال فعاليت ميكند. چرا بايد روزهاي آخر تازه يادشان بيفتد كه در مشهد مربياي مثل ميثاقيان هم بوده؟ واقعاً مشكل سياهجهجامگان مربي بوده يا بدقولي اين تيم در پرداختهاي مالي؟ مشكل اين تيم، قراردادهاي تركمانچايي نبود كه در ابتداي فصل بستند؟ اينكه بازيكن در قراردادش بنويسد من تا زماني در اين تيم ميمانم كه مربي تيم فرهاد كاظمي باشد، شكبرانگيز نيست؟

۵ـ هيچ تلهاي، مرگبارگبارتر از تلهاي نيست كه خودت براي خودت كار ميگذاري! حق با ريموند چندلر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.