خداحافظ تيم ملي

شهرام محمودي روي حرفش ايستاد

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

روز گذشته ليست تيم ملي واليبال براي حضور در ليگ جهاني اعلام شد كه براساس آن سعيد معروف، محمد طاهر وادي، فرهاد سالافزون، جواد حسينآبادي، رضا قرا، امير غفور، فرهاد نظريافشار، فرهاد قائمي، مجتبي ميرزاجانپور، ميلاد عباديپور، محمدجواد معنوينژاد، محمد موسوي، عادل غلامي، سامان فائزي، مسعود غلامي، مهدي مرندي، مصطفي حيدري، پوريا فياضي، علي شفيعي و محمد فلاح نفراتي بودند كه بايد در اردو حضور داشته باشند. نكتهاي كه اما در اين ليست وجود دارد اين است كه جاي خالي شهرام محمودي بدجور توي چشم ميزند. ظاهراً شهرام روي حرفش ايستاده و تصميمش براي بازي نكردن براي تيم ملي جدي است. همين چند وقت پيش بود كه او گفت: «خسته شدهام. هيچكس نداند پزشك تيم ميداند كه با چه مصدوميتي و با چه دردي براي تيم ملي بازي ميكردم. بدنم ديگر جواب نميدهد و ميخواهم از تيم ملي خداحافظي كنم.» اين در حالي بود كه پس از آمدن كولاكوويچ به تيم ملي، او از اين گفت كه با شهرام صحبت ميكند تا اگر شد او را از رفتن منصرف كند. اما ظاهراً اين اتفاق نيفتاده است و حرف محمودي يكي است: «خداحافظ تيم ملي.» از چند روز گذشته، تماسهاي مكرري را با محمودي برقرار كرديم كه او حاضر نشد تا تلفن همراهش را پاسخ بدهد. ظاهراً خود او هم از تصميمي كه گرفته ناراحت است اما بالاخره يك روز بايد اين اتفاق ميافتاد و قصه او و تيم ملي به پايان ميرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.