قدم به قد آرارامهنمايـشمقپدا مهاي عم سلي ا ر ابعدززتصادوففانندگـيان! در مورد بيمه شخص ثالث بايد چند نكته را بدانيد

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

سيما فرزيان- تصادفات رانندگي به شرط آنكه خسارت جاني نداشته باشند، آنقدرها اعصاب خردكننيستند.درچنينمواقعيتنهابايدقوانين رابلدباشيدوبدانيدحركتبعديكداماست.اين راهنمايقدمبهقدمدقيقاًبرايهمينمنظورنوشته شدهاست.ميتوانيدباخواندنآن،هنگامتصادف رانندگي بيشتر از هميشه كنترل اعصاب و رفتار خودرادردستبگيريدوبااستراتژيجلوبرويد.

بعد از حادثه اين كارها را حتماً انجام دهيد

مطمئن شويد كه كسي آسيب جاني نديده: همان لحظهاي كه حادثه اتفاق ميافتد، دقت كنيد كسي آسيب جاني نديده باشد. در صورت وقوع حادثه جاني براي فردي در آن حادثه، سريعا با پليس ۱۱۰ و اورژانس ۱۱۵ تماس بگيريد و شرح حادثه را اعلام كنيد. چون افسر كارشناس ميآيد و نياز به قضاوت و تشخيص خاطي دارد، محل و چينش حادثه را به هم نزنيد. حواستان باشد كه با موبايلتان حتماً از صحنه حادثه عكس بگيريد.

براي ناقصي مداركمان نگران

باشيم: يك ابهام بزرگ در مورد ناقصي مدارك وجود دارد. اولاً كه حتماً دقت كنيد كه هر وقت سوار ماشينتان ميشويد مدارك را بهطور كامل همراه خود داريد. كارت ماشين، بيمهنامه و گواهينامه را حتماً همراه داشته باشيد. اگر هم خداينكرده تصادف كرديد بلافاصله بررسي كنيد كه مدارك را كاملاً در اختيار داريد يا خير. اگر مداركتان كامل نبود بگوييد برايتان بياورند. اگر هم دسترسي به مداركتان نداريد نگران نباشيد؛ به كارتان رسيدگي مي شود.

در صورتي كه خسارت چقدر باشد بهتر است صلح كنيم: اگر مشخص است كه طرف مقابل مقصر است و تخمين ميزنيد كه خسارت وارده كمتر از شش ميليون تومان است، سعي كنيد با هم سازش كنيد؛ مقصر يك كوپن بيمهنامه به شما بدهد، يك شماره تماس از او بگيريد، فردا با كارت شناسايي، بيمهنامه، گواهينامه و برگ معاينه فني به مركز خسارت شركت بيمهاي كه مقصر از آنجا بيمهنامه خريده مراجعه كنيد و تشكيل پرونده بدهيد. البته اگر زيانديده گواهينامه و بيمهنامه معتبري نداشته باشد شركت بيمه بدون كروكي خسارت نميدهد. اگر سر صحنه تصادف ميبينيد كه مدارك طرف مقصر مشكوك است يا مداركش كامل نيست، حتماً بايستيد تا افسر پليس بيايد.

خسارت بالاي شش ميليون تومان، كروكي افسر را لازم دارد: اگر مقصر مشخص است اما ميدانيد خسارت وارده به شما بيش از شش ميليون تومان است باز هم كروكي افسر لازم است. در همان زماني كه منتظر افسر هستيد، با گوشي همراه خود از صحنه تصادف عكس بگيريد.

اگر افسر نيامد چه كنيم: چند بار ديگر به پليس زنگ بزنيد. به اپراتور بگوييد كه قرار بوده افسر بيايد اما نيامده. او خودش توضيح ميدهد كه صحنه را ترك كنيد يا بمانيد. حتماً كد اپراتور تلفن ۱۱۰ را يادداشت كنيد؛ چون ممكن است براي پيگيريهاي بعدي لازم شود. در پايان با طرف مقصر، به شركت بيمهگر طرف مقصر برويد.

فرصت پنج روزه اعلام خسارت: وقتي تصادف رخ ميدهد فقط تا پنج روز فرصت داريد تا سراغ نمايندگي بيمهاي برويد كه بيمهنامه را از او خريدهايد. بهترين توصيه اين است كه فقط به فاصله يك روز بعد از حادثه برويد و مورد خسارت را اعلام كنيد.

سقف پرداخت خسارت هر كوپن بيمهنامه: هر كوپن بيمهنامه، خسارتهاي مالي را تا شش ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و خسارتهاي جاني و جراحتي را تا 2۵۳ ميليون تومان پوشش ميدهد. البته حتماً بيمه نامهتان را چك كنيد. شايد شركت بيمهگر، براي گرفتن پول بيشتر حق بيمه، به شما نگفته و ناخواسته قصد خير داشته، چون حالتي هم وجود دارد كه سقف پرداخت خسارت مالي تا ۳۰ ميليون تومان تعيين شود. بهتر است همين حالا بيمه نامهتان را نگاهي بيندازيد.

يك حساب و كتاب مهم: اگر خسارتي كه به طرف مقابل تحميل كردهايد بيش از ۵۰۰ هزار تومان است و تخفيف عدم خسارتتان كمتر از چهار سال است، خيالتان راحت! از كوپن بيمهنامه استفاده كنيد. چون اين رقم خسارت بيشتر از تخفيفي است كه در سال آينده بابت استفاده نكردنتان از كوپنهاي بيمه نامهتان دريافت خواهيد كرد. اين داستان براي خسارتهاي بالاي يك ميليون توماني كه به طرف مقابل تحميل كردهايد هم مصداق دارد. اگر چنين خسارتي را بايد پرداخت كنيد و در سال هشتم تخفيف هستيد حتماً از كوپن بيمهنامهتان استفاده كنيد اما به آنهايي كه خيلي دست و دلباز نيستند ميتوانيم تبريك بگوييم كه يك بند گزارش به مذاقشان است. اگر خسارتي كه در تصادف ايجاد كردهايد، كمتر از 2۰۰ هزار تومان است ميتوانيد اصلاً دور و بر پاره كردن و استفاده كردن از كوپن نرويد. البته اگر در طول يك سال از چهار كوپن بيمهنامه استفاده كرده باشيد، فروشنده بيمه يعني بيمهگر، براي سال آينده به سختي بيمهتان ميكند و حتماً بايد مبلغي اضافه بر مبلغ معين پرداخت كنيد. حواستان هم باشد اين چهار كوپني هم كه گفتيم بايد در چهار حادثه مجزا استفاده شود. به زبان سادهتر نميتوانيد در يك حادثه از چهار كوپن استفاده كنيد.

نكاتي كه بايد درباره بيمه بدنه بدانيد

حواستان به تخفيفها باشد: قيمت ماشين هرچه بالاتر باشد، حق بيمه بدنه بيشتر ميشود. البته ميتوانيد در صورتي كه در سال گذشته از كوپن بيمهنامه استفاده نكرده باشيد تخفيف بگيريد. اگر خودرو صفركيلومتر باشد ميتوانيد تا ۷۰ درصد تخفيف بگيريد. اين را حتماً حواستان باشد كه اعمال كنيد؛ همه پوششهاي بيمهاي را با ۷۰ درصد تخفيف بخريد. ماشين شما صفر كيلومتر است و تخفيف هم كه زياد! پس بهتر است تا داغ است بچسبانيد. اما سالهاي بعد براي انتخاب پوششهاي بيمهاي كمي مطالعه كنيد، چون ديگر با اين ميزان تخفيف روبهرو نخواهيد بود. البته هرچه سالهاي تخفيف عدم خسارت بالاتر برود تخفيف بيشتري هم ميدهند؛ سال اول 2۵ درصد، سال دوم ۳۵ درصد، سال سوم 4۵ درصد، سال چهارم ۶۰ درصد. دقت كنيد تخفيف فقط روي پوششهاي اصلي اعمال ميشود يا روي پوششهاي فرعي هم هست؟ اگر ميبينيد بين قيمت بيمه بدنه شركتهاي مختلف تفاوت وجود دارد، يكي از دلايل اين موضوع، دادن يا ندادن تخفيف به رديفهاي فرعي بيمه بدنه مربوط ميشود.

موقع فروش ماشين چه كار كنيم: هر وقت خواستيد خودروی خود را بفروشيد ميتوانيد بيمهتان را با همه تخفيفهايش تا شش ماه نگه داريد و براي ماشين جديد خود استفاده كنيد. اگر هم نخواستيد خودروی ديگري بخريد ميتوانيد فسخش كنيد اما باقيمانده پولتان به صورت كوتاهمدت محاسبه و پرداخت ميشود. البته اگر روزشمار محاسبه ميشد سودتان بيشتر بود و مبلغ بيشتري ميگرفتيد اما چون شما تمايل به فسخ بيمهنامه داريد به همان روش كوتاهمدت محاسبه ميشود.

بيمه بدنه چه نوع سرقتي را پوشش ميدهد: اصل بيمه بدنه خطرات اصلي را پوشش ميدهد. اين خطرات اصلي شامل آتشسوزي، صاعقه، انفجار، حادثه و سرقت كلي ميشود. آن سرقتي كه در بيمهنامه ميبينيد، شامل سرقت كل خودرو ميشود نه سرقت قسمتي از خودرو. مثلاً اگر زاپاس خودرو را بدزدند شركت بيمه ميگويد پوشش «سرقت در جاي قطعات» نداشتهاي و ما هم خسارت نميدهيم. آن وقت عقلاني هم نيست بگوييد كاش كل ماشينم را يكجا دزديده بودند. مگر اينكه خودرويتان اسقاطي باشد كه همان بهتر! هوا كمتر آلوده ميشود!

آيا ميشود همان روز حادثه، بيمه بدنه بخريم: يك شايعه قوي وجود دارد كه بر اساس آن گفته ميشود امكان بيمه كردن خودرو در روز وقوع حادثه وجود دارد. يك كارشناس بيمه ميگويد به هيچوجه امكان بيمه كردن خودرو در روز وقوع حادثه وجود ندارد. او توضيح ميدهد كه وقتي امروز اقدام به خريد بيمه بدنه يا حتي شخص ثالث ميكنيم، تازه از ساعت ۱2 شب بيمه بدنه اعمال ميشود.

مقصر را پيدا نكنيم چه كنيم: يكي از اتفاقاتی كه زياد ميافتد اين است كه خودرويمان را در كنار خيابان پارك كردهايم و وقتي برمیگرديم ميبينيم كسي به خودرويمان زده و رفته است. مخصوصاً در روزهاي برفي كه خيابانها لغزنده است. در چنين روزهايي خودرو در پارك است اما ممكن است يك خودرو كه لغزيده است به ماشين شما بزند و سر صحنه حادثه هم نايستد. پس مقصر را نميتوانيد پيدا كنيد. اينجا بايد چه كرد؟ رحماني، كارشناس بيمه ميگويد ميتوانيد در چنين شرايطي هم سراغ شركت بيمه برويد. به گفته رحماني، كارشناس بيمه اگر خسارت پايين باشد يعني خسارتهاي تا مبلغ دو سه ميليون تومان، به راحتي از سوي شركت بيمه پرداخت ميشود. رحماني اضافه ميكند: «اگر خسارت سنگين باشد، كارشناس رسمي شوراهاي حل اختلاف، كروكي فرضي ميكشد و خسارتتان را پرداخت میكنند.»

اگر اقساطمان را تسويه نكنيم خسارت ميگيريم: بعضي از شركتها، بيمه بدنه را قسطي ميفروشند. رحماني، كارشناس بيمه ميگويد اگر خسارت مبلغ كمي باشد، شركت به راحتي خسارت را پرداخت ميكند اما اگر مثلاً فقط 2۵ درصد اقساط را پرداخت كرده باشيد، بعيد است خسارتي كه معادل ۷۵ درصد قيمت خودرو است از سوي شركت بيمه پرداخت شود. شركت بيمه معمولاً در چنين مواقعي ميگويد اقساطتان را تسويه كنيد تا خسارت را پرداخت كنيم.

همان لحظهاي كه حادثه اتفاق ميافتد، دقت كنيد كسي آسيب جاني نديده باشد. در صورت وقوع حادثه جاني براي فردي در آن حادثه، سريعا با پليس 110 و اورژانس 115 تماس بگيريد و شرح حادثه را اعلام كنيد. چون افسر كارشناس ميآيد و نياز به قضاوت و تشخيص خاطي دارد، محل و چينش حادثه را به هم نزنيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.