بررسي روشهاي اجرایي ساماندهي بيمه خودروهاي صفر

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

دبيركل سنديكاي بيمهگران ميگويد براي ساماندهي بيمه خودروهاي صفر توافق كلي شده و روشهاي اجرا در حال بررسي است. سيدمحمد عليپور در مورد جزئيات توافق شركتهاي بيمه با خودروسازان براي ساماندهي بيمهخودروهاي صفر به خبرگزاري فارس ميگويد: «توافق كلي در اين باره صورت گرفته است و كنسرسيومي به رهبري بيمه ايران تشكيل شده تا پرتفوي بيمهنامه خودروهاي صفر متناسب با سهم بازار شركتهاي بيمه ميان آنها تقسيم شود.» او با تأكيد بر اينكه اين توافق كلي است، افزود: «شركتهاي بيمه در مورد روشهاي اجرايي اين تصميم در حال بحث هستند و هنوز روشهاي اجرايي مشخص نشده است.» عليپور اخيراً در نشست همانديشي مديران عامل شركتهاي بيمه، توافق با خودروسازان براي حل مشكل صدور بيمهنامه خودروهاي صفر را اولين اقدام سنديكاي بيمهگران كشور پس از 4۰ و اندي سال از تاسيس اين سنديكا ذكر كرد. صدور بيمههاي صفر تاكنون در انحصار چند شركت بيمه قرار داشت كه گاهی خودروسازان سهامداران اين شركتها نيز بودند. از سوي ديگر شركتهاي خودروساز با دريافت تخفيفهاي تا 2۰ درصدي از نمايندگيهاي بيمه از محل فروش بيمهنامه شخص ثالث خودروهاي صفر به مشتريان خود نيز منتفع ميشدند كه اين وضعيت اعتراض شركتهاي بيمه را برانگيخته بود. بر اين اساس توافق شده است صدور بيمهنامه خودروهاي صفر ساماندهي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.