جرثقیل مرگ، پایان کار عامل قتل عام اراک

اعدام سحرگاه پنجشنبه در ملاءعام صورت گرفت مهدیرسولی-عاملقتلعام دوخانوادهاراکبامدادپنجشنبهدرمحلوقوعجنايتبهدارمجازاتآويختهشد.سحرگاهامروزصحنهاعدامدرملاءعام عاملقتلعاماراکدرمنطقهشهرکعلیبنابیطالبکهاينپروندههولناکرقمخوردهبودآمادهشد.

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

قتلعام 6 اراکی به گزارش پرونده، 22 دی ماه سال 95 قتلعام هولناكی در اراک رخ داد كه در آن 6 زن و مرد از دو خانواده كشته شدند.پس از این دو قتلعام كه در دو بخش از شهر رخ داده بود قاتل و برادرش ردیابی و دستگير شدند. این اتفاق در حالی رخ داد كه مشخص شده بود قاتل به تازگی از زندان آزاد شده است. آزادی قاتل از زندان عباس صحرایی و یكی از اقوامش به نام فریبرز دیماه سال 1394 در پروندهای دیگر در همين شعبه بازپرسی به جرم قتل عمد بازداشت شده بودند.

آنها در درگيری با یكی از دوستان خود وی را با دو ضربه چاقو به شكم و سر به قتل رسانده بودند. در بررسی پزشكی قانونی مشخص شد علت مرگ ضربه فریبرز به شكم مقتول بوده و ضربه عباس عامل مرگ نبوده است.

بر این اساس پرونده فریبرز به علت پایين بودن سن وی به دادگاه اطفال ارسال شد و عباس هم در مدت یک سال گذشته با قرار بازداشت در زندان بود.

از آنجا كه بر اساس قانون دادرسی كيفری در غير از جرائمی كه مجازات آنها سلب حيات است، حداكثر مدتی كه اجازه بازداشت متهم داده شده یک سال است، در روز دوازدهم دیماه امسال قرار بازداشت متهم، با توجه ميزان دیه ناشی از صدمه توسط عباس صحرایی به سر مقتول به وثيقه تغيير میكند و متهم با تامين آن آزاد میشود. دو انگیزه متفاوت در قتلعام در تحقيقاتی كه از متهم انجام گرفت عباس دو انگيزه متفاوت برای قتل هر یک از خانوادههای مقتولان مطرح كرد كه از نظر قضایی قابل قبول شناخته نشدند و به نظر میرسيد انتقامجویی علت اصلی قتلها بوده است.

عباس علت به قتل رساندن خانواده سروری، كه اولياءدم فردی هستند كه پارسال كشته شده بود را اهانت برخی اعضای خانواده مقتول به مادرش عنوان كرده است در حالی كه این انگيزه را تا زمان آزادیاش از زندان در هيچ كجا مطرح نكرده بود.

قاتل در خصوص انگيزهاش از قتل اعضای خانواده معصومی هم گفته است قبلا خواستگار دختری از خانواده معصومی بوده و با آزادی از زندان قصد داشته با او ازدواج كند اما خانواده دختر با ازدواج آنها موافقت نكردهاند و از آنجایی كه هر كسی به وی خيانتی كند، او را خواهد كشت، با همين انگيزه به خانه معصومی مراجعه و هر كسی را كه در خانه حضور داشته است هدف قتل قرار داده است. اعدام در ملاءعام سحرگاه پنجشنبه گذشته و در حالی كه محكوميت عباس تایيد شده بود این عامل قتلعام خونين با جرثقيل مرگ به مجازات رسيد.صحنه اجرای حكم با داربستهایی كه بسته شده بود تحت نظر ماموران قرار داشت و از ساعت 6 صبح مردم كه میخواستند شاهد این اجرای حكم باشند به سمت محل اجرای حكم حركت كردند. تيمهای پليسی به صورت آمادهباش منطقه را تحت نظر قرار دادند تا اینكه ساعت 7 صبح خودروی پليس كه اسكورت شده بود وارد محل تحت نظر ماموران شد. ابتدا سكوت همه جا را فرا گرفته بود تا اینكه در خودروی پليس باز شد و متهم در حالیكه دستبند و پابند داشت به كمک مامور بدرقه پليس از خودرو خارج شد. سروصداها بالا گرفت و مردم با شعارهایی از پليس قدردانی میكردند. در این حال عامل جنایت هولناک كه عباس صحرایی 26 ساله بود به سمت چوبه دار حركت میكرد.ماموران نقابدار پليس، عباس را روی صندلی چوبه دار قرار دادند و طناب دار به گردن وی انداخته شد. در شروع مراسم ابتدا نماینده دادستان حكم صادر شده را خواند كه در آن عباس صحرایی به خاطر قتل شش عضو دو خانواده در روز 17 اسفند ماه 95 به شش بار قصاص در ملاءعام، هشت سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم شده بود. پس از خواندن این حكم كه در شعبه 19 دیوان عالی كشور تایيد شده بود دستور اجرای حكم صادر شد وعباس صحرایی با طناب دار آویزان از جرثقيل اعدام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.