پلیسقلابی برایکلاهبرداری به خواستگاری میرفت

زنداني قديمي همیشه مسلح بود زندانيقديميبافريبزنيتنهاوخواستگاريعاشقانه،دسیسهسرقتمیلیونيازخانهويراطراحيکردوناگهانناپديدشد.اينمرددرسناريوهاي فريبکارانهديگرلباسافسرپلیسيميپوشیدتاطعمههايشرابهدامبكشد.پلیسباپیداکردنيكکلتکمريدرحالتحقیقاستتافاشکندمرد تبهكاردستبهچه

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

دستگیري پلیس قلابي

روز نهم اسفندماه سال گذشته گزارش سرقت خودروي پژو 206 در منطقه فرحزاد در اختيار پليس كلانتري 163 ولنجک قرار گرفت. ماجراي این سرقت خودرو با توجه به شگرد دزد براي بررسيهاي تخصصي و با دستور بازپرس شعبه دهم دادسراي الهيه تهران پيشروي مأموران پایگاه یكم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. در تحقيقات، صاحب خودرو كه باور نميكرد به این آساني فریب دزد را خورده باشد گفت: «براي فروش خودروي پژو 206 اقدام به انتشار آگهي در سایت دیوار كرده بودم. روز نهم اسفند مردي با شماره تلفن همراهي كه الان در اختيار دارم با من تماس گرفت و پيشنهاد داد پرایدش را با پژوي من تعویض كند. پس از توافق بر سر چگونگي این معاوضه براي همان روز در منطقه فرحزاد قرار ملاقات گذاشتيم».

دزدي در لباس پلیس

وي در ادامه افزود: «ساعت هشت شب بود كه خریدار سوار بر پرایدي و در حالي كه لباس افسري پليس بر تن داشت به محل قرار آمد و خودش را خریدار معرفي كرد؛ پس از بازدید اوليه خودروها، آن مرد از من درخواست كرد خودروي پرایدش نزد من به عنوان امانت بماند تا او با خودروي206 من چرخي در همان محدوده بزند تا از سلامت فني، موتوري خودرو اطمينان پيدا كند.» وي افزود: «من نيز به واسطه نوع رفتار این مرد و بهویژه تصور این موضوع كه این مرد خودش مأمور پليس است خودرویم را در اختيارش گذاشتم. او نيز پشت فرمان نشست و رفت. من هرچه منتظر شدم وی بازنگشت و در حالي كه پرایدي روي دستم مانده بود فهميدم فریب خوردهام و مأمور پليس قلابي بوده و خودرویم را به سرقت برده است.»

ردپاي يك آشنا در سرقت پرايد

كارآگاهان در نخستين اقدام تجسسهاي خود را روي پراید برجاي مانده متمركز كردند و در سيستم جامع پليس دیدند كه پراید مدتي پيش در یكي از شهرهاي شمالي به سرقت رفته است. در بررسي پرونده سرقت پراید به كارآگاهان اعلام شد كه خودرو از داخل پاركينگ صاحب آن سرقت شده و برابر نظریه كارشناسي پليس آگاهي آن شهر، به احتمال بسيار زیاد سرقت باید توسط كسي كه با صاحب خودرو آشنا بوده صورت گرفته باشد. با اطلاع از نحوه سرقت پراید، صاحب پراید كه یک زن بود به پایگاه یكم پليس آگاهي تهران بزرگ دعوت شد تا خودرویش را تحویل گرفته و هدف تحقيق قرار گيرد. در تحقيق از این زن 32 ساله كارآگاهان اطلاع پيدا كردند كه خانه این زن نيز چندي پيش از سرقت خودرو هدف سرقت قرار گرفته كه در آن پرونده نيز برابر نظریه كارشناسي پليس، سرقت بدون هرگونه تخریب درهاي ورودي براي ورود به خانه انجام شده و احتمالاً این سرقت نيز همانند سرقت پراید توسط یک آشنا بوده است.

خواستگار فريبکار

با توجه به شيوه داخلي سرقت خانه و پراید، كارآگاهان در تحقيقات از زن تنها اطلاع پيدا كردند كه چند ماه پيش از وقوع سرقتها، این زن با جواني به نام جواد. ج 27 ساله آشنا شده كه وي پيشنهاد ازدواج را مطرح كرده اما ناگهان و پس از گذشت مدت كوتاهي ناپدید شده است و سرقتها نيز پس از این زمان و در یک فاصله زماني یک ماهه از یكدیگر انجام شده است.

شناسايي دزد

با شناسایي جواد. ج، كارآگاهان با بررسيهاي تخصصي اطلاع پيدا كردند كه این خواستگار یكي از تبهكاران حرفهاي بوده كه بهخاطر سرقت 10 باري زنداني شده است بهطوري كه آخرین بار در اواخر سال 94 دستگير و روانه زندان شده است. در ادامه تجسسها، تصویر جواد. ج پيشروي مرد فریبخورده قرار گرفت و مشخص شد اینبار جواد با پوشيدن لباس پليس دست به تبهكاري ميزند و با فریب زنان تنها نيز به دستبردهاي ميليوني از آنها اقدام ميكند.

بازداشت دزد حرفهاي

همزمان با دستور توقيف خودروي 206 سرقتي در سيستم جامع پليس و در شرایطي كه هيچگونه سرنخي از مخفيگاه جدید جواد. ج وجود نداشت، كارآگاهان با انجام تحقيقات پليسي موفق به شناسایي پاتوق جواد در محدوده نظامآباد شدند. با شناسایي محدوده تقریبي محل تردد جواد در منطقه نظامآباد، كارآگاهان موفق به شناسایي خودرو 206 سرقتي در یكي از كوچههاي فرعي محل شده و بلافاصله این محل تحت كنترل و مراقبت پليسي قرار گرفت. ماموران سرانجام در ساعت 5 عصر11 فروردین ماه امسال و هنگام سوار شدن جواد. ج به پژو 206 سرقتي موفق به شناسایي و دستگيري وي شدند. با دستگيري جواد. ج مخفيگاه وي نيز شناسایي و در بازرسيهاي پليسي لباس پليس با درجه افسري، یک كلت كمري به همراه فشنگهاي جنگي و همچنين تجهيزات هشداردهنده پليسي مثل چراغگردان و... به دست آمد.

اعتراف به سرقتهاي فريبکارانه

پليس قلابي در بازجویيها سرقت خودروي پراید و خانه زن فریبخورده در شمال كشور با استفاده از دسته كليدهاي سرقت شده از این زن، سرقت خودرو 206 در تهران و همچنين سرقت پرایدي در سبزوار را اعتراف كرد.

بنا به این گزارش، با توجه به اعترافات دزد فریبكار به انجام سرقت در پوشش مأمور پليس، تحقيقات براي افشاي دیگر جرایم احتمالي جواد ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.