چه كسي رئيس را كشت؟

معماي قتل كندي نيم قرن است حلنشده باقي مانده

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

عليمسعودينيا- 53سالازماجرايترورجاناف كندي،رئيسجمهوراسبقايالاتمتحدهميگذرد.او در22نوامبر1963حينسفرشبهشهردالاسايالت تكزاسبههمراههمسرش،باشليكگلولهبهقتل رسيد.ضاربفرديبودبهنامليهاروياسؤالدونيم ساعتبعدازشليكاو،كنديدربيمارستانپارگلند دالاسازدنيارفت.ازهمانزماناينتئوريمطرحشد كهتروركنديرانبايدبرگردنيكقاتلانداختكهبا ارادهشخصيخودتصميمبهچنينكاريگرفتهاست. ماجراهموارهبهعنوانيكتوطئهسياسيقلمداد ميشد.سؤالاصليايناستكهاگراسؤالديكقاتل اجيرشدهبودهاست،چهكسيدستورقتلراصادرو دستمزداوراپرداختكردهاست.هفتهنامه«ويكيو. كي»درشمارهاخيرخودفرضيههايمختلفيكهبراي حلاينمعمامطرحاستراموردبررسيقراردادهاما فهرستآمرانقتلكنديطبقگزارشايننشريهبه اينشرحاست:

سازمان سيا: اين ايده كه قتل طبق نقشه سيا صورت گرفته خيلي غريب است اما نظريهپردازان تئوري توطئه بر اين باور هستند كه كندي در پي اجراي اين فرمان بود كه سازمان سياه را متلاشي كند و كارهاي اطلاعاتي را به دست فراموشي بسپارد. همين ميتواند دليلي كافي باشد كه سيا او را هدف قرار داده باشد. تئوريهاي ديگر بر اين اساس هستند كه يكي از مأموران ارشد سابق سيا به نام اي.هوارد هانت درگير عمليات نكبتباري عليه فيدل كاسترو شده و بعد از رسوايي به قتل كندي كمر بسته بود.

مافيا: چرا بايد مافيا كندي را ترور كند؟ چون برادر كندي، رابرت، داشت برنامهاي ترتيب ميداد كه جنايات سازماندهيشده را پايان دهد. رابرت در آن زمان دادستان كل كشور بود و برنامه ضدمافيايي او شهرتي عمومي داشت و در دوران زمامداري او در اين پست، بسياري از رؤساي مافيا تحت پيگرد قانوني جدي قرار گرفته بودند.

كا.گ.ب: سازمان جاسوسي اتحاد جماهير شوروي به طور آشكار انگيزه و قدرت چنين كاري را داشت. آنها دلشان ميخواست بابت بحران توهينآميز موشكي ۱9۶2 در كوبا از كندي انتقام بگيرند. فراموش نكنيد كه اسؤالد يك كمونيست بود و مدتي در اتحاد جماهير شوروي زندگي كرده بود. پيشينه روابط او با شوروي باعث ميشود اين فرض را در نظر داشته باشيم كه كا گ ب او را به انجام اين عمل ترغيب كرده باشد.

ليندون بيجانسون: در سال 200۳ در نظرسنجي مؤسسه گالوپ عنوان شد كه بيش از 20 درصد مردم آمريكا بر اين باورند كه جانسون ترتيب قتل كندي را داده است. اين فرضيه بر اين اساس شكل گرفته كه معاون وقت رئيسجمهور نياز داشت تا رسواييهايش را

ماستمالي كند و به درگيري خود با اف.بي.اي پايان دهد.

موجودات فضايي: تئوري عجيب ديگري ميگويد كندي به خاطر توجه زيادي كه به مطالعه روي موجودات فضايي نشان ميداد به قتل رسيد. دو مدرك مهم هم در اين زمينه بر جاي مانده است: يكي نامهاي كه كندي به سيا نوشت و درخواست كرد تا پروندههاي محرمانه بشقابپرندهها را رؤيت كند و ديگري يادداشتي از رئيس سيا كه در آن آمده است: «ما چنين اجازهاي نداريم.»

دستهاي پشت پرده: فرضيه ديگر اين است كه كندي توسط افرادي كه به طور محرمانه كنترل قدرت در دنيا را در دست دارند به قتل رسيده است. چراكه كندي قصد داشت به جنگ ويتنام پايان دهد، سودهاي نامتعارف بانكداران را كنترل كند و اصلاحات بنياديني در ساختار قدرت به وجود بياورد.

ژاكلين كندي: فرضيه ديگر، همسر رئيسجمهور را عامل قتل او ميداند. طبق اين فرضيه، ژاكلين كندي پس از انجام ترور، اسلحهاي را در گلداني كه در آن نزديكي بود مخفي كرده است اما به جز يكي، دو شاهدي كه اين ماجرا را گزارش كردهاند، باقي شاهدان عيني گفتهاند كه پس از انجام ترور او همچنان در صندلي عقب ليموزين نشسته بوده است.

مردي با چتر سياه: برخي از شاهدان عيني به مردي مرموز كه چتري سياه در دست داشته و اطراف خودروي كندي پرسه ميزده اشاره كردهاند. روزي كه ترور انجام گرفت هوا كاملاً آفتابي بود و از جمعيت حاضر، كسي باراني بر تن و چتر در دست نداشت به جز اين مرد. اين مرد درست همان جايي ايستاده بود كه تيراندازي انجام شد. بازپرس پرونده، جوسيا تامپسون در اين باره گفته بود: «تنها فردي كه در كل دالاس يك چتر در دست داشت، درست هنگام شليك در همان نقطه حضور داشت. آيا براي اين قضيه توضيحي وجود دارد؟» هرچند بعدها معلوم شد آن مرد، لويي استيونس ويت بوده كه چتر را به نشانه اعتراض عليه فعاليتهاي تجاري پدر كندي در دست داشته. او مدعي بود كه چتر سمبلي بوده از وسيلهاي كه نويل چمبرلين همواره حمل ميكرده و او را به مرد چتردار مشهور ساخته بوده و پيش از وقوع جنگ جهاني دوم با نازيها بر سر ميز مذاكره نشسته و خواستار پايان مناقشات شده بوده است.

راننده: حاميان اين فرضيه معتقدند كه ويليامگير يك مأمور مخفي بود كه در نقش راننده، هدايت ليموزين را بر عهده گرفته و ماشه را چكانده است.

شليك دوستانه: يك فرضيه ساده اين است كه محافظ شخصي خود كندي اين شليك مرگبار را مرتكب شده و ماجرا هم كاملاً سهوي بوده است. هنگامي كه اسؤالد به سمت كندي شليك كرد، جرج هايكي اسلحه خودكار خود را بيرون كشيد و شليك او را پاسخ داد. وقتي كه ماشين به طور ناگهاني متوقف شد، او اشتباها دوباره شليك كرد اما خيلي بعيد به نظر ميرسد شليك دوم او باعث مرگ كندي شده باشد. كار هايكي حتي به دادگاه هم كشيد اما قاضي شواهد موجود را براي محكوميت او كافي ندانست.

پرونده قتل كندي حالا به ۱9 هزار صفحه رسيده است. در نسخهاي كه سازمان سيا منتشر كرده و روي آن مهر «تنها براي ملاحظه رئيسجمهور» حك شده، آمده است كه اسؤالد قصد داشت بعد از ترور به كوبا بگريزد. اسؤالد اندكي بعد از اقدام به ترور، با شليك محافظي به نام جك رابي به قتل رسيد. اگر زنده ميماند امكان داشت كه بتواند اين راز حلناشدني را براي جهانيان فاش سازد.

ماجرا همواره به عنوان يك توطئه سياسي قلمداد ميشد. سؤال اصلي اين است كه اگر اسؤالد يك قاتل اجيرشده بوده است، چه كسي دستور قتل را صادر و دستمزد او را پرداخت كرده است. هفتهنامه «ويك يو. كي» در شماره اخير خود فرضيههاي مختلفي كه براي حل اين معما مطرح است را مورد بررسي قرار داده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.