فيسبوك به جنگ دروغ ميرود

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

فيسبوك اعلام كرده كه قصد دارد با جديت بيشتري با خبرهاي جعلي مقابله كند و در همين رابطه حسابهاي مشكوك را خواهد بست. تا كنون صدها حساب بسته يا غيرفعال شدهاند. شبنم شيخ، يكي از مسئولان فيسبوك، روز چهارشنبه )۱2 آوريل( در وبسايت خود نوشت: «از افرادي كه وارد فيسبوك ميشوند انتظار ميرود كه مثل زندگي واقعي احساس مسئوليت كنند.» خانم شيخ اعلام كرد كه فيسبوك براي مقابله با انتشار روزافزون خبرهاي جعلي، بيش از ۳0 هزار حساب مشكوك را مسدود يا غيرفعال ميكند و از دارندگان آنها ميخواهد كه هويت خود را تأييد كنند. فيسبوك اميدوار است كه با اقداماتي چند، شمار خبرهاي جعلي و اطلاعات نادرست را تا حد زيادي كاهش دهد. فيسبوك، بدون آنكه به محتواي حسابها كاري داشته باشد، ميكوشد هويت صاحبان آنها را معلوم كند تا از آزادي عمل افراد نابابي بكاهد كه از حسابهاي خود سوءاستفاده ميكنند. به ويژه در دوره انتخابات رياستجمهوري ايالات متحده كه به پيروزي دونالد ترامپ انجاميد، انتشار خبرهاي جعلي در اينترنت نقشي بسيار مخرب ايفا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.