واكنش به انفجار بزرگترین بمب غيرهستهاي در افغانستان

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

رياستجمهوري افغانستان ميگويد كه دولت اين كشور در جريان پرتاب بزرگترين بمب غيرهستهاي به ولسؤالي اچين ولايت ننگرهار، از سوي آمريكا بوده است. وزارت دفاع افغانستان هم در اطلاعيهاي از مرگ ۳۶ نيروي داعش خبر داده است. وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( اعلام كرده كه در عملياتي عليه مواضع گروه موسوم به دولت اسلامي )داعش( در افغانستان، بزرگترين بمب غيراتمي خود را معروف به «مادر همه بمبها» يا «بمب مادر» به كار برده است. اين حمله پنجشنبه )۱۳ آوريل( در ساعت 7:۳0 عصر به وقت محلي انجام شد. شاهحسين مرتضوي سرپرست دفتر سخنگوي دولت افغانستان توضيح داد كه دولت اين كشور در جريان اين حمله بوده است. او ميگويد محلي كه پرتاب بمب صورت گرفته، مينگذاري شده بود و عمليات زميني امكان نداشت؛ به همين دليل اين حمله براي رفع تهديدات داعش عليه نيروهاي امنيتي افغان صورت گرفته است. آقاي مرتضوي گفت: «تروريستهاي داعش در غارها، تونلها و استحكامات زيرزميني جا به جا شده بودند و اين حمله براي از ميان بردن آنها ضروري بود.» سخنگوي وزارت دفاع افغانستان نيز با انتشار اطلاعيهاي گفته است كه در نتيجه اين حمله، ۳۶ نيروي گروه موسوم به دولت اسلامي يا داعش كشته شده است. مقامات ميگويند صديق يار از فرماندهان داعش نيز در بين كشتهشدگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.