مبارزه با خشونت از طریق نقاشي

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

محله كوچكي در شهر «پاچوكا» در مكزيك تا همين چند وقت پيش بهخاطر درگيري گروههاي تبهكار و اراذل و اوباش معروف بود و فروشندگان مواد مخدر در آن شهر با هم بر سر قلمرو خود تا حد مرگ ميجنگيدند اما اخيراً اين محله كه شهرك «پالميتاس» نام دارد، نماي خود را تغيير داده كه نشان از تغييرات مثبت داخلي نيز هست. گروهي از هنرمندان مكزيكي كه خود را «دار و دسته آلماني» ميخوانند، نقاشي ديواري عظيمي را روي خانههاي محله كشيدهاند و با مردم شهرك همكاري ميكنند تا محله خود را از چهره ويران به يك اثر هنري شاد تغيير بدهند. بيشتر از ۴۵0 خانواده يا حدود 2 هزار نفر شاهد تغيير نماي خانههايشان بودهاند كه به اين شهر جلوه جذاب و پر نشاطي داده است. اين جنبش از سوي دبيرخانه مبارزه با جرم شروع شد، كه تلاش ميكرد جوانان جوامعي را كه در آن تحت فشار خشونت بودند تشويق كند تا مشغول به رنگ زدن اين نقشهاي ديواري بشوند. گروه هنرمندان روي حدود 20 خانه خاكستري را با اين رنگهاي شاد پوشاندند و نتيجهاش به گفته شهرداري، بزرگترين نقاشي ديواري در مكزيك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.