قتل دانشجوي پاكستاني به اتهام كفرگویي

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

گروهي از دانشجويان پاكستاني در محوطه دانشگاه، يك پسر دانشجو را به اتهام «كفرگويي» به قتل رساندهاند. اين قتل روز پنجشنبه )۱۳ آوريل( در شهر مردان، واقع در شمالي غربي پاكستان، رخ داد. نياز سعيد، يكي از مقامات پليس محلي، به خبرگزاري فرانسه گفت: «او از فاصله نزديك هدف گلوله قرار گرفت و سپس به شدت شكنجه شد... او را با چوبدستي، آجر و مشت زدند.» اين مقام پليس ميگويد كه صدها نفر در اين واقعه شركت داشتند. ويديويي از صحنه قتل نيز در اينترنت منتشر شده است. جوان مقتول، مشعل خان، متهم شده بود كه در شبكههاي اجتماعي مطالب «كفرآميز» منتشر كرده است. او و يك دانشجوي ديگر متهم شده بودند كه در فيسبوك به دين اسلام اهانت كردهاند. گفته ميشود فرد دوم نيز به شدت زخمي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.