شورجه: تلویزیون كارگردان بله قربانگو میخواهد

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

از سال گذشته و پس از فوت فرجا... سلحشور، جمال شورجه تصميم گرفته است كار ناتمام او را به پايان برساند و سريال حضرت موسي)ع( را براي تلويزيون بسازد. سريالي كه شورجه براي ساخت آن به دنبال اسپانسر بود و حالا در گفتوگو با يك رسانه از پيدا شدن يك اسپانسر قوي براي اين كار خبر ميدهد. اسپانسري كه حاضر است بودجهاي بيش از بودجه ساخت محمد رسولالله)ص( را براي اين سريال كه فيلمنامهاش را سلحشور نوشته است هزينه كند و تنها انگيزهاش از صرف اين هزينه كلان هم اقتصادي است. شورجه در گفتوگو با اي سينما در اين باره گفت: «تلويزيون نميخواهد اين مقدار هزينه كند و در حقيقت ميخواهد يك شبه موسي بسازد براي همين هم هنوز با آنها به توافق نرسيدهايم.» شورجه در بخش ديگري از اين گفتوگو ميگويد: «اگر قرار باشد سريال با آن سطح كيفي نازل ساخته شود قطعاً من اين كار را نخواهم كرد. اگر نخواهند شئون را رعايت كنند و بخواهند كاري ساده و سطحي ساخته شود من در اين پروژه شركت نميكنم. مسئوليت ديني من ايجاب ميكند ديني كه بر گردنم است را ادا كنم و تا جايي كه تكليف دارم اين پروژه را پيگيري خواهم كرد.»اين كارگردان درباره احتمال ساخته شدن اين سريال با كارگردان ديگري در تلويزيون نيز ميگويد: «احتمال دارد اين سريال با كارگردان ديگري ساخته شود. به هر جهت تلويزيون با كارگردانهايي ارتباط دارد كه بله قربانگو باشند و گوش به فرمان مديران آن كار كنند اما به هرحال اين سريال ميراث زندهياد فرجالله سلحشور است و ما سعي ميكنيم از لطمه خوردن اين ميراث جلوگيري كنيم. اين سريال بايد سطح كيفي بالاتري از سريال يوسف پيامبر داشته باشد. بهخصوص كه حضرت موسي )ع( پيامبري مورد قبول مسلمانان، مسيحيان و يهوديان است و قطعاً ساخت سريالي در اينباره برد بسياري در جهان خواهد داشت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.