رييسي از اصولگرايان بازي خورده است

عبدالله ناصري در گفتوگو با تماشاگران امروز: احمدینژاد را جدی نگیرید، کواکبیان انصراف میدهد

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

سعیدشمس- باثبتنامکاندیداهايریاست جمهوري، فضاي انتخاباتي وارد حوزهاي جديترشدودرکناراینکهحسنروحاني برايتمدیددولتشواردشد،ابراهیمرییسي به عنوان کاندیداي شاخص اصولگرایان ثبتنامکردومحموداحمدينژادباورودش موجب بهت موافق و مخالفانش شد. عبدالله ناصري، عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفتوگو با «تماشاگران امروز»وضعیتامروزکشورراتشریحمیکند.

شما در جایي گفته بودید که «شکست رییسي از روحاني» براي اصولگرایان و بدنهاي از نظام غیرقابل هضم است و به همین دلیل ایشان چند روز مانده به انتخابات انصراف خواهد داد. توضیح بیشتري ميدهید؟

تحليل من اين است كه آقاي رييسي بدون موافقت حاكميت پا به اين عرصه مهم گذاشته است و ايشان چون تحليل صحيحي از شرايط ندارد، از اصولگرايان بازي خورده است. رييسي حتي يك روز هم سابقه فعاليت اجرايي ندارد و حتي شخصيتي سياسي هم تلقي نميشود. در واقع آنهايي كه اين چهره را به بازي آوردهاند، دنبال تكرار «رقابت شيخ و سيد در 76» هستند و عجيب است كه توجهي به فاصله كهكشاني رأي روحاني و رييسي ندارند. البته اين توضيح لازم است كه همه رقباي روحاني ميدانند دولت روحاني تمديد ميشود و دنبال اين هستند كه رئيس جمهوري با رأي كمتري در پاستور بمانند تا بتوانند در چهار سال آتي بيشتر از گذشته اقدامات تخريبي خود را انجام بدهند. موفق ميشوند؟ احتمال موفقيتشان در حد صفر درصد است. به بحث آقاي احمدينژاد بپردازیم. من به شما و همه روزنامهنگاران اصلاحطلب توصيه ميكنم كه اين آدم را جدي نگيرند، چون اصلاً حضورش در انتخابات خيلي جدي نيست.

سؤال این است که تکلیف نظام با پدیدهاي به نام محمود احمدينژاد چیست؟

بيتوجهي محض! احمدينژاد بهتر از همه ميداند كه نه خودش تأييد ميشود و نه بقايي، و فقط و فقط با هدف ديده شدن ثبتنام كرده كه اتفاقاً به هدفش رسيد و هم در رسانههاي داخلي و هم در رسانههاي خارجي بهطور پررنگي ديده شد. اين آقا در حال حاضر هيچكس را به عنوان حامي، پشت خود نميبيند و حتي طيف متوسط به پاييني هم كه در سالهاي 84 و 88 به او رأي دادند خصوصيات منفياش را شناختهاند. حتي بر فرض محال رد صلاحيت هم نشود، مطمئناً در بين كانديداها يكي از پايينترين رايها را خواهد داشت.

آقاي کواکبیان چرا بر خلاف آب شنا ميکند؟ ايشان به هر حال ويژگيهاي خاص خودش را دارد و با وجود اصرار به اينكه خودش را يك اصلاحطلب معرفي میكند كه اتفاقاً اصلاحطلب هم هست، در مواردي ديده شده كه رفتارهايي خارج از تصميمگيريهاي جمعي دارد. با اين حال ثبتنامش در انتخابات رياست جمهوري چيزي نيست كه اصلاحطلبان را نگران كند.

اما او در وزارت کشور صراحتا از باقي ماندن در انتخابات صحبت کرده است.

كواكبيان شخصيتي است كه پايگاه محدودی دارد و به همين دليل كانديداتورياش هيچ جاي نگراني ندارد. البته همه ما بايد حواسمان به اين باشد كه خداي نكرده اتفاق بدي رخ ندهد. شما يك لحظه تصور كنيد كه اگر در سال 92 جناب آقاي عارف از انتخابات كنار نميكشيد و اصرار به ماندن داشت، چه فاجعهاي رخ ميداد؛ حتماً يكي از كانديداهاي اصولگرايان رأي لازم را براي برنده شدن به دست ميآورد و به همين راحتي كشور از دستاوردهاي بسيار مهم اين چهار سال محروم ميشد. اين توضيحات، همه چهرههاي اصلاحطلبي را مكلف به اين ميكند كه با هم يكي شويم تا انشاءالله در سالهاي 96 تا 1400 هم كشور را در مسير اعتدال و توام با واقعبيني به سمت كاهش مشكلات ببريم. در خصوص شخص آقاي كواكبيان هم حتم دارم كه حتماً با توصيه بزرگان و دوستانش از حضور در انتخابات انصراف خواهد داد و براي رئيسجمهور ماندن روحاني هر كاري كه لازم باشد را انجام خواهد داد. براي پايان دادن به اين بحث، اشاره به اين ميكنم كه آقاي كواكبيان فردي بسيار احساساتي است و راضي نميشود كه به تمديد دولت فعلي خدشهاي هر چند ناچيز وارد كند. با این حال نگرانيهایي به وجود آمده است.

اين را بايد در نظر داشت كه آقاي كواكبيان و همه به ياد دارند كه حزب اسلامي كار با معرفي خانم الهه راستگو براي حضور در ليست اصلاحطلبان در انتخابات شوراي چهارم شهر چه آسيبي رساند. اين درست كه خانم راستگو با رأي به قاليباف به لحاظ اقتصادي احتمالاً منفعت قابل توجهي را از آن خود كرد اما نبايد فراموش كنيم كه هم حزب اسلامي كار به عنوان تشكلي اصلاحطلب هزينه داد و هم ايشان وجهه سياسي و اجتماعياش را به كل از دست داد. جالب اين است كه بعيد به نظر ميرسد اصولگرايان هم به كسي كه باعث شد «پديده راستگويي» به ادبيات كار جمعي اضافه شود، اعتماد كنند و به قول معروف در برنامههايشان بازياش بدهند. البته الهه راستگو پيش از اين هم جايگاه چنداني نداشت و در بين سياسيون خيلي جدي گرفته نميشد. در پايان ذكر اين نكته را ضروري ميدانم كه روحاني قطعاً برنده انتخابات ميشود.

رييسي حتي يك روز هم سابقه فعاليت اجرايي ندارد و حتي شخصيتي سياسي هم تلقي نميشود. در واقع آنهايي كه اين چهره را به بازي آوردهاند، دنبال تكرار «رقابت شيخ و سيد در 76 » هستند و عجيب است كه توجهي به فاصله كهكشاني رأي روحاني و رييسي ندارند. همه رقباي روحاني ميدانند دولت روحاني تمديد ميشود و دنبال اين هستند كه رئيس جمهوري با رأي كمتري در پاستور بمانند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.