وعدههاي نجومي را چطور باور كنيم؟

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

محمدباقر قاليباف ۲6 فروردين 1۳96 در بيانيه ثبتنام انتخاباتياش گفت: «من، محمدباقر قاليباف به شما تعهد ميدهم با توكل به خداوند منان و به پشتوانه شما «دولت مردم» را تشكيل دهم و در يك دوره چهار ساله با انقلابي اقتصادي درآمد كشور را دو و نيم برابر افزايش دهم، پنج ميليون شغل ايجاد كنم، نظام مالياتي را به نفع 96 درصد مردم تغيير دهم و از همه مهمتر برنامهاي مدون و دقيق براي حل مشكلات فوري اقشار كمدرآمد اجرا كنم.» دكتر محمد فاضلي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در اين مورد ميگويد معناي وعدهاي كه قاليباف داد اين است كه درآمد سرانه ايران در مدت چهار سال از فرانسه، انگليس، كانادا، ژاپن و كرهجنوبي بيشتر ميشود! به گفته دكتر فاضلي درآمد ناخالص ملي ‪Growth National(‬ Income) ايران در سال ۲۰15 برابر 511 ميليارد دلار بوده است )آمار بانك جهاني(. دو و نيم برابر شدن آن به اين معني است كه ظرف چهار سال اقتصاد ايران به درآمد ناخالص ملي هزار و ۲77 ميليارد دلار ميرسد. آمار بانك جهاني نشان ميدهد كشورهاي آرژانتين )541(، سوئد )567(، سوئيس (7۰1(، عربستان سعودي )74۲(، تركيه )78۲،) هلند )8۲7(، اندونزي )887(، مكزيك ) هزار و ۲۳۳(، اسپانيا )هزار و ۳۲4( و كرهجنوبي )هزار و ۳89( درآمد ناخالص ملي بيشتر از ايران دارند.

دو و نيم برابر شدن درآمد ملي ايران يعني ما به اقتصادي بين مكزيك و اسپانيا تبديل ميشويم. اين رشد ظرف چهار سال يعني اقتصاد ايران هر سال حدود ۲6 درصد رشد كند و اندازه اقتصاد سال اول 64۳ ميليارد دلار، سال دوم 811 ميليارد دلار، سال سوم 1۰۲۲ ميليارد دلار و سال چهارم 1۲87 ميليارد دلار شود. ميانگين رشد اقتصاد ايران در سالهاي بعد از انقلاب حدود ‪۲ ۲.‬ درصد بوده است.

درآمد سرانه ايران در سال ۲۰15 برابر شش هزار و 55۰ دلار بوده و دو و نيم برابر شدن آن يعني به 16 هزار و ۳75 دلار برسد. اين رقم بر اساس برابري قدرت خريد PPP() 17 هزار و 4۳۰ دلار بوده و دو و نيم برابر شدن آن يعني به 4۳ هزار و 575 دلار و در حدود قدرت خريد سوئد )48 هزار و 7۰۰( و بالاتر از ايسلند، بلژيك، استراليا، كانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، نيوزيلند، اسپانيا و كرهجنوبي برسد. آقاي قاليباف گفته ظرف چهار سال، پنج ميليون شغل جديد ايجاد ميكند؛ پس در پايان چهار سال ۲8 ميليون شاغل ايراني درآمد دو و نيم برابر شده هزار و ۲77 ميليارد دلاري را توليد ميكنند، يعني سهم هر كدام 45 هزار و 6۰7 دلار ميشود. اين يعني تقريباً بهرهوري توليد هر ايراني ظرف چهار سال 1۰۰ درصد رشد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.