بازدید هيأت اتاق صنایع تركيه از شهركهاي صنعتي ساوه و مامونيه

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

هيأت تجاري- اقتصادي اتاق صنايع استانبول تركيه از شهركهاي صنعتي شهرستان ساوه و مامونيه استان مركزي بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، در اين بازديد كه مسئولان اجرايي استان نيز حضور داشتند اين هيأت از موقعيت و نوع صنايع مستقر در اين شهركها بازيد و از نزديك با شرايط سرمايهگذاري در اين مناطق آشنا شدند. مصطفي آمره، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي در جريان بازديد اين هيأت ترك گفت: نزديكي به فرودگاه، وجود راههاي دسترسي ريلي و جادهاي مناسب، معافيتهاي مالياتي با توجه به قانون فاصله تا مركز استان و نزديكي بازارهاي مصرف در شعاع ۳۰۰ كيلومتري از مهمترين مزاياي سرمايهگذاري در اين شهركها است. وي اضافه كرد: هماينك زيرساختهاي لازم از جمله جدول و خيابانكشي، آب، برق گاز و ايستگاههاي آتشنشاني در شهرك صنعتي مامونيه براي سرمايهگذاريايجاد شدهاست وبه زودي شهرك صنعتي ساوهنيز كامل ميشود. وي اظهار داشت: شهركهاي صنعتي ساوه و مامونيه داراي صنايع شيميايي، سلولزي، نساجي، خدمات، غذايي، برق والكترونيك هستند كه شهرك صنعتي ساوه با بيش از 11۰۰ هكتار و 1۳8 هكتار زمين صنعتي در اختيار و استقرار 19 واحد صنعتي و شهرك صنعتي مامونيه با اراضي 1۰9۰ هكتار و ۳67 هكتار زمين صنعتي در اختيار و استقرار ۳۰۳ واحد صنعتي از مزاياي نزديكي به فرودگاه، وجود راههاي دسترسي ريلي و جادهاي مناسب برخوردار ميباشند.

تقدیر از خدمات مخابرات استان مرکزی ديدار مدير مخابرات منطقه مركزي با استاندار و معاونين استانداري مركزي در آستانه سال جديد مهندس محمدمهدي ملكحسيني، مدير مخابرات منطقه مركزي به اتفاق مشاور كسب و كار مدير منطقه آقاي فراهاني، مهندس زماني قمي، استاندار استان مركزي و معاونان ايشان، مهندس فيلي، معاون هماهنگي امور عمراني، مهندس افشون، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع و مهندس حسن بيگي، معاون سياسي و امنيتي استانداري مركزي ديدار نمودند. در اين ملاقاتها از خدمات مخابرات منطقه مركزي به ويژه در سفر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به استان مركزي كه در نيمه دوم سال 1۳95 انجام شد، تقدير و تشكر به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.