سامانه بارشی جدید در راه است

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مدير كل پيشبينی و هشدار سازمان هواشناسی كشور گفت: موج جديد بارشی از غرب وارد خواهد شد بنابراين بارشها همچنان در كشور ادامه خواهد داشت.

مديركل پيشبينی و هشدار سازمان هواشناسی كشور تصريح كرد: «طی روزهای دوشنبه و سهشنبه در مناطقی از شمال شرق، شرق و زاگرس مركزی و جنوبی افزايش ابر و رگبار پراكنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شديد بهوقوع میپيوندد.»

بهگفته وظيفه، شدت بارشها امروز در استانهای گلستان، خراسان شمالی، نيمه جنوبی لرستان، مركزی، شمال خوزستان و شمال چهارمحال بختياری و ارتفاعات البرز در تهران، البرز و قزوين رخ میدهد.

وی با اشاره به ورود موج بارشی جديدی در روزهای آينده تصريح كرد: «در حال حاضر سامانه بارشی در كشور فعال است كه از روز سهشنبه از شمال شرق رفتهرفته خارج خواهد شد و سپس موج جديد بارشی از غرب وارد خواهد شد كه ثمره آن بارشهای پراكنده باران و رعد و برق است بنابراين بارشها همچنان در كشور جريان دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.