مخالف تنبيه بدنی دانشآموزان هستيم

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: «از زمانی كه من وزير آموزش و پرورش شدهام تقريبا با چهار معلم خاطی در مورد تنبيه بدنی دانشآموزان برخورد شده است.» فخرالدين دانش آشتيانی در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه آيا در كنار حفظ جايگاه معلمان و فرهنگيان برای حفظ شأن دانشآموزان و جلوگيری از تنبيه بدنی آنها برنامهای داريد؟ گفت: «ما به شدت با بحث تنبيه بدنی دانشآموزان مخالفيم و تا جايی كه ممكن بوده طبق ضوابط قانونی جلوی اين كار را گرفتهايم؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه تعداد موارد تنبيه بدنی دانشآموزان چندان قابل توجه نيست. اگرچه اين كار اساساً نادرست است اما بين 8۰۰ هزار نفر معلم فرهيخته تعداد انگشتشماری هستند كه اين اعمال را انجام میدهند. فكر میكنم از زمانی كه من وزير آموزش و پرورش شدهام با حدود چهار معلم خاطی در مورد تنبيه بدنی دانشآموزان برخورد شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.