حالا با خیال راحت بهآسیا فکرمیکنیم

محسن مسلمان: كلي فحش خورديم، بيمعرفتها به هادي نوروزي هم رحم نكردند

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

مرتضيرضايي- مهندسپرسپوليسيهاوخستگي يكسالپرفرازونشيب.محسنحالاخيالشراحت استكهبهتيموبههوادارانادايدينكردهاست. همچنينبههادينوروزي،كاپيتانمرحوماينتيم. دل محسن در بازي با ماشينسازي تبريز خيلي شكست.آنجاكهعدهايهوادارنمابهنوروزيتوهين كردندوباعثشدندتااعصابمسلمانبههم بريزد:«كليبهما بياحترامي كردند،انواع واقسام فحشها راشنيديموخمبهابرو نياورديماما بياحترامي بههادينوروزي مايه تأسف است. دست اين بنده خدا ازدنياكوتاهاستآخرچرابهاوتوهين ميكنيد؟ عصبانيشدنماهمبههمين دليلبود.يكسري بيمعرفت كهمطمئنم هوادار ماشينسازي نبودند اين كارها را انجامدادند.خداهادينوروزيرابيامرزد. جاي او برايبالا بردن جام قهرماني خيليخالياست.» دليل اين همه توهين چه بود؟ نميدانم. هرچه از دهانشان در ميآمد ميگفتند. به من، به طارمي، به سيد و حتي به هادي نوروزي. من ماندهام كه با مرده چه كار داريد؟ واقعاً بيمعرفتي تا چه اندازه؟ دست آن بنده خدا از دنيا كوتاه است، چرا به مردهها توهين ميكنيد. واقعاً متأسفم. در تبريز حتي به محمود خان خوردبين هم سنگ زدند. نميدانم چرا. هرچه فكر ميكنم دليلي براي اين رفتارها پيدا نمي كنم.

با همه اين شرايط، روز شنبه براي شما روز خوبي بود. سه هفته مانده به پايان رقابتهاي ليگ قهرمان شديد.

خدا را شكر ميكنم كه شرمنده هواداران و هادي نوروزي نشديم. به آنها قول داده بوديم كه امسال حتماً جام قهرماني را بالاي سرمان مييبريم. خيلي زحمت كشيده بوديم و من اين قهرماني را به همه پرسپوليسيها، بازيكنان و مديريت باشگاه تبريك مي گو يم .

پس از بازي گفته بودي كه حالا بايد برويم سراغ هدف دوم. كدام هدف؟

آقاي گلي طارمي. اينقدر به او پاس ميدهيم تا آقاي گل شود. مهدي لياقت رسيدن به اين عنوان را دارد.

هر چقدر كه پرسپوليس در ليگ خوب نتيجه گرفته است، در آسيا اين اتفاق نيفتاده است. البته... قبول دارم، اما ما براي آسيا هم برنامه داريم. حالا قهرمان ليگ برتر شدهايم و با خيال راحتتري به آسيا فكر ميكنيم. البته نبود سيد جلال و سروش كار را براي بازي مقابل الهلال سخت ميكند اما اگر قرار است صعود كنيم بايد مقابل اين تيم امتياز بگيريم. خوبياش اين است كه در پرسپوليس همدلي وجود دارد. كسي تكرو نيست و بچهها براي رسيدن به موفقيت ميجنگند. بازي با الهلال سخت است و همه اين را درك ميكنيم. اميدوارم بازيكنان هرچه دارند در اين بازي بگذارند تا صعود كنيم. من مطمئنم كه اگر بتوانيم الهلال را شكست دهيم، الوحده را هفته آخر در تهران با حضور هواداران شكست ميدهيم و صعود ميكنيم.

تو در اين فصل يكي از بهترين بازيكنان پرسپولس بودي. پاس گلهاي زيادي هم دادي. از عملكرد خودت در اين فصل راضي هستي؟

از وقتي كه سروش رفيعي آمده من راحتتر بازي ميكنم. ضمن اينكه برانكو پستم را تغيير داده و من بايد دو برابر تلاش ميكردم. خدا را شكر شرايط تيم در نيمفصل اول خيلي خوب بود. بايد بگويم كه در تيم ما يك بازيكن وجود ندارد و اگر محسن مسلمان خوب بازي ميكند و خوب پاس ميدهد به دليل تلاش ساير همتيميهايش است.

مسلمان فصل آينده در پرسپوليس ميماند؟

اگر من را بخواهند چراكه نه. يك سال ديگر با پرسپوليس قرارداد دارم و اگر برانكو من را بخواهد با جان و دل براي پرسپوليس بازي ميكنم. سال آينده يكي از سالهاي سخت براي پرسپوليس است. ما قهرمان هستيم و همه از ما توقع دارند. اميدوارم اتفاقهاي خوبي بيفتد و باشگاه با جذب بازيكنان جديد گام بزرگي را در رسيدن به موفقيتهاي بيشتر بردارد.

ما براي آسيا هم برنامه داريم. حالا قهرمان ليگ برتر شدهايم و با خيال راحتتري به آسيا فكر مييكنيم. البته نبود سيد جلال و سروش كار را براي بازي مقابل الهلال سخت ميكند اما اگر قرار است صعود كنيم بايد مقابل اين تيم امتياز بگيريم. خوبياش اين است كه در پرسپوليس همدلي وجود دارد. كسي تكرو نيست و بچهها براي رسيدن به موفقيت ميجنگند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.