قرارداد پنج ساله با برانكو؛ از تعارف تا واقعيت!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

فاطمهپاقلعهنژاد- قهرماني زودهنگام پرسپوليس باعث شده تا مديران اين باشگاه به برنامهريزي براي آينده اين باشگاه همراه با سرمربي كروات فكر كنند. علياكبر طاهري پس از مسجل شدن قهرماني تيمش در تبريز، از برنامه پنجسالهاي كه براي اين باشگاه در حال تدوين است خبر داده. برنامهاي كه سرمربي كنوني پرسپوليس، برانكو ايوانكوويچ، در آن نقش پررنگي دارد. اين گفته طاهري باعث شد بسياري از رسانهها خبر از قرارداد پنجساله باشگاه پرسپوليس با برانكو ايوانكوويچ بدهند. اتفاقي كه از نظر منطقي بسيار بعيد به نظر ميرسد و شايد تنها در حد يك تعارف با مربياي باشد كه بعد از ۹ سال قهرماني را به ارتش سرخ برگردانده.

اول اينكه طاهري در حالي اين خبر را داده كه مشخص نيست در پايان فصل در باشگاه پرسپوليس سمتي داشته باشد. مشخص است در انتهاي فصل، هيأتمديره پرسپوليس تغيير خواهد كرد و متعاقب آن علياكبر طاهري هم ديگر در سمت سرپرستي نخواهد ماند. فارغ از اينكه چه دولتي در انتخابات 2۹ ارديبهشت روي كار بيايد، هيأتمديره و مديريت فعلي پرسپوليس از دوره دكتر گودرزي در سمت خود هستند و همين حالا هم با وجود تغيير وزير، فقط چون تا پايان كار دولت زمان زيادي نمانده بود، در سمت خود ماندگار شدند. طاهري هم كه عنوان مديريت باشگاه را از اين هيأتمديره گرفته، فردي بازنشسته است و براي ماندنش در تيم به مجوز از هيأت دولت نياز دارد. در كل هيأتمديره فعلي پرسپوليس با هيچ كدام از تيمهاي مديريتي فعلي وزارت ورزش همخواني ندارد. نكته دوم هم اين است كه دليل اصلي موفقيت پرسپوليس در اين دو سال، اول مربي تيم بوده، بعد بازيكنها و در رتبه بعد هم درآمدزايي تيم. پرسپوليس از طريق پيامكها در دو سال اولي كه باب شده بود، خيلي خوب پول درآورد اما در حال حاضر، ديگر مردم از آن سامانه پيامكي استقبال چنداني نميكنند و براي همين هم پرسپوليس الان به مشكل مالي برخورده است. شانس بزرگ پرسپوليس در اين دو سالي كه در نهايت امسال هم به قهرمانياش منجر شد اين بود كه مثل سالهاي قبل مشكل مالي نداشت ولي از الان به بعد، با توجه به بدهي چندين ميلياردي تيم، شرايط خيلي فرق ميكند. نكته سوم كه خبر قرارداد پنجساله با برانكو را در حد يك تعارف پس از قهرماني باقي ميگذارد اين است كه برانكو هيچ وقت در ايران با يك تيم باشگاهي قرارداد پنجساله امضا نميكند و اصلاً قراردادهاي بلندمدت براي باشگاهها، در هيچ جاي دنيا عرف نيست. قرارداد اينچنيني آن هم در ايران، بيشتر براي سرمربي كروات ميتواند يك نوع فرصتسوزي باشد. اينكه رقم قراردادش در پايان هر سال چقدر باشد و همچنين ميزان اوليه آن، خودش جاي كلي بحث دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.