تماس تلفني عاليشاه و نوراللهي با علي دایي!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

دو بازيكن سابق پرسپوليس كه ناخواسته وارد يك جنگ بزرگ شدند و ناخواستهتر نامشان در جنگ دايي و كريمي مطرح شد، به صورت پنهاني از سرمربي نفت تهران تشكر كردند. اميد عاليشاه و احمد نوراللهي از سوي تركاشوند، معاون اقتصادي باشگاه، به عنوان خائن قلمداد شدند و اين مسئله باعث شد جنجال بزرگي به راه بيفتد. علي دايي از اين دو بازيكن حمايت كرد و علي كريمي هم به خاطر موضعگيري تند دايي عليه بازيكنان اوكرايني، روبهروي سرمربي نفت قرار گرفت و به ناگهان جنگ بزرگي به راه افتاد. كريمي در ادامه، مطالب تندي عليه دايي منتشر كرد اما به هيچوجه به حمايت از اميد عاليشاه و نوراللهي نپرداخت. اين در حالي است كه دايي از ابتدا ميگفت حامي اين دو بازيكن است. حالا خبر رسيده عاليشاه و نوراللهي با دايي تماس گرفته و از او به خاطر حمايتهايش تشكر كردهاند. اين دو بازيكن هفته سختي را سپري كردند و از كريمي هم توقع داشتند تا پشتشان در بيايد، نه اينكه به خاطر تركاشوند رودرروي دايي قرار بگيرد. بيشك تماس آنها با دايي موضوع داغي است. دايي هم به هر دو بازيكن گفته به عنوان يك فوتبالي و مربي سابقشان وظيفه داشته تا از آنها دفاع كند. هم نوراللهي و هم عاليشاه شاگرد علي دايي بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.