آغاز اعلام شماره حساب براي دریافت سود سهام عدالت

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

رئيس سازمان خصوصيسازي از آغاز دريافت شماره حساب شبا از سوي مشمولان سهام عدالت خبر داد و گفت: «اين شماره از نيمهشب سهشنبه هفته جاري يعني 30 فروردين قابل ثبت در سامانه است».

به گفته ميرعلي اشرف عبداللهپوري حسيني شماره حساب از مشمولان دريافت شده و مستقيماً سود سهام عدالت، به حساب خود مشمولان واريز ميشود، لذا مرحله دوم كه به توزيع سود سهام عدالت به مشمولان تعلق دارد، با دريافت شماره شبا آغاز شده است. رئيس سازمان خصوصيسازي افزود: «از نيمهشب سهشنبه هفته جاري)30 فروردين ماه( مشمولان بايد وارد سامانه شده و شماره شبا خود را ارائه كنند.» او با اعلام گزارش عملكرد مرحله اول ساماندهي سهام عدالت گفت: «هفدهم اسفندماه سال ۹۵ آيين رونمايي از سامانه سهام عدالت برگزار شد و از همان روز، پذيرش ۴۹ ميليون نفر سهامدار سهام عدالت آغاز شد. تا به امروز، نزديك به 30 ميليون مراجعه به سامانه انجام گرفته كه حدود 3. ۵ ميليون نفر از اين افراد، تكراري است». رئيس سازمان خصوصيسازي افزود: «۵3 درصد جامعه هدف به صورت اينترنتي با سازمان دولتي در ارتباط هستند».

به گفته پوري حسيني، در مرحله دوم مشمولان كميته امداد و بهزيستي قرار دارند اما بازنشستگان دولتي و تأمين اجتماعي كه رقم 3۲ درصدي را به ثبت رساندهاند كمترين مشاركت را در گروه پرجمعيت داشتهاند.

او ميگويد: «از ميان 1۸ گروهي كه ثبتنام شده قطعي سهام عدالت هستند، روستاييان و عشاير، كارمندان و بازنشستگان، نهادهاي حمايتي و كارگران فصلي در رتبه بيشترين مراجعات قرار گرفتهاند و كارمندان و بازنشستگان، ضعيفترين مشاركت را در سامانه براي پيگيري دريافت سهام عدالت داشتهاند.» به گفته او در ميان اين چهارگروه، آمار استاني نشانگر آن است كه در بين روستاييان و عشاير 31 استان، روستاهايي كه به نظر ميرسيد در آنها دسترسي به امكانات محدودتر و ضعيف است، بيشترين مشاركت را داشتهاند، به نحوي كه بالاترين مشاركت از روستاييان استان ايلام به ميزان ۸۵ درصد بوده است و استانهاي كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بالاي ۸0 درصد مشاركت در اين طرح ملي داشتهاند.

همچنين كارگران فصلي و ساختماني استانهاي ايلام، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد و لرستان بيشترين مراجعه را به سامانه داشتهاند، ضمن اينكه در مورد كارمندان دولت نيز، استانهاي تهران با 1۹ درصد كمترين مشاركت را داشتهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.