نگهداري ارز بيش از 1۰ هزار یورو قاچاق است

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: «نگهداري بيش از 10 هزار يورو يا معادل آن از ارزهاي خارجي، قاچاق محسوب ميشود.» قاسم خورشيدي ميگويد: «در اجراي بند الف ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بانك مركزي مكلف بود، ميزان ارز قابل مبادله و نگهداري در داخل كشور را مشخص و اعلام كند كه اخيراً اين تكليف قانوني خود را انجام داده است.» وی افزود: «بر اين اساس سقف 10 هزار يورو يا معادل آن از ارزهاي خارجي براي مبادله و نگهداري در داخل كشور اعلام شده است و هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بيش از اين مبلغ را خارج از سيستم بانكي در اختيار داشته باشد، قاچاق تلقي ميشود و در صورت مشاهده جمعآوري خواهد شد و فرد نگهداريكننده به مجازات مقرر قانوني محكوم ميشود.» او با بيان اينكه مهلت اجراي اين دستورالعمل سه ماه است، گفت: «اگر كسي بيش از اين ارز را خارج از سيستم بانكي در اختيار دارد، ميتواند با مراجعه به سيستم بانكي و افتتاح حساب ارزي، سپردهگذاري كند.» خورشيدي افزود: «همچنين اين اشخاص ميتوانند اين مبلغ را به نرخ آزاد به سيستم بانكي يا شبكه صرافي كشور بفروشند و معادل آن ريال در اختيار بگيرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.