دسيسه شوم دوقلوها براي دختران تهرانی

شناسايی ال 90 سفيد، آنها را به دام انداخت

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مهدیرسولی- رازشياطيندوقلويپايتختنشين كهبهبهانهمسافركشيدختريراهدفدسيسه شومخودقراردادهبودندفاششد.

سرنوشت شوم يك دختر روز 15 فروردين ماه امسال، دختر جواني كه خانهشان در نارمك است به همراه پدرش به كلانتري 144 تهرانپارس رفت و پرده از سرنوشت شوم خود برداشت. مأموران از اين دختر گريان شنيدند كه از سوي دو سرنشين يك ماشين «ال 90» هدف آزار و اذيت و سرقت قرار گرفته است.

تيم تخصصي پليس با توجه به شيطاني بودن اقدام دو دزد مسافركش و با دستور رئيس شعبه سوم دادگاه كيفري تهران، تيمي تخصصي از اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران وارد عمل شد و در نخستين اقدام به تحقيق از دختر جوان پرداخت. اين دختر به افسر پليس گفت: «ساعت 9 شب چهاردهم فروردين ماه براي رفتن از ميدان نبوت )هفتحوض( فلكه اول تهرانپارس به سمت خانهمان، سوار يك ال 90 سفيدرنگ شدم كه مسافركشي ميكرد.» او با صدايي لرزان افزود: «راننده و سرنشين خودرو كه هر دو جوان و 30 ساله بودند، بعد از مسافت كوتاهي تغيير مسير دادند و همزمان سرنشين صندلي جلو به عقب خودرو آمد و با تهديد چاقو و بياعتنا به التماسها و گريههايم به من تجاوز كرد. سپس راننده ال 90 نيز جايش را با او عوض كرد و او هم به من تجاوز كرد. آنها پس از سرقت گوشي تلفن همراه، زنجير و گوشواره طلايم، من را در خيابان اتحاد از خودرو بيرون انداختند و رفتند.»

شياطين دوقلو كارآگاهان كه خود را در برابر دو متجاوز ميديدند، با راهنماييهاي دختر جوان توانستند خودروي ال 90 آنها را شناسايي كنند و خيلي زود پي بردند خودرو متعلق به مردي 60 ساله است كه به هيچ عنوان با مشخصات ظاهري دو شيطانصفت همخواني ندارد. در اين شاخه، كارآگاهان اطلاع پيدا كردند كه صاحب خودرو دو پسر دوقلو به نامهاي حامد و حميد 30 ساله دارد و ال 90 نيز بيشتر مواقع در اختيار آنها قرار دارد.

دستگيري شياطين دوقلو با شناسايي 100 درصدي تصاوير حامد و حميد از سوي دختر جوان، دستگيري اين دو برادر در دستور كار قرار گرفت و مشخص شد كه آنها از تبهكاران سابقهدار در زمينه زورگيري و سرقت بهويژه سرقت از منازل هستند و به تازگي در زمينه خريد و فروش و نگهداري موادمخدر نيز فعال شدهاند. در شرايطي كه برادران دوقلو، به واسطه جرايم مختلف به خانهشان در خيابان دماوند رفتوآمد نداشتند، شناسايي ديگر پاتوقهاي آنها در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و همزمان با آن، دستور توقيف خودرو ال 90 و دستگيري سرنشينان آن نيز در سيستم جامع پليس ثبت شد. در همين شرايط خاص پليسي، كارآگاهان اطلاع يافتند يكي از برادران به نام «حميد» در محدوده خانهشان مشاهده شده است كه بلافاصله اين محل تحت كنترل نامحسوس قرار گرفت و سرانجام روز 19 فروردين ماه و در شرايطي كه حميد قصد خروج از خانه را داشت، او را دستگير كردند.

اعتراف شوم حميد در بازجوييها به پليس گفت: «در شب حادثه، به همراه برادرم حامد، با خودرو ال 90 پدرمان بيرون رفتيم. در ميدان هفتحوض، دختر جواني را به عنوان مسافر سوار ماشين كرديم. حامد راننده بود و من در صندلي جلو خودرو نشسته بودم كه ناگهان هنگام حركت، من از صندلي جلو به عقب رفتم و با تهديد چاقو، كيف، انگشتر و گردنبند طلا و گوشي تلفن همراه اين زن را سرقت كردم. در ادامه، در انتهاي اتوبان قديم اسبدواني لحظهاي توقف كرديم، من جايم را با برادرم عوض كردم و پشت فرمان نشستم و برادرم حامد نيز با تهديد و زور به اين دختر جوان تجاوز كرد. سرانجام دختر جوان را در مكاني خلوت و تاريك در خيابان اتحاد از ماشين پياده كرده و از محل متواري شديم».

راز خانه مجردي با اعترافات شوم حميد، مخفيگاه مجردي دو برادر در محدوده شرق تهران شناسايي و در شرايطي كه حامد از دستگيري برادرش اطلاعي نداشت، او نيز در داخل مخفيگاهشان به دام افتاد و همه اعترافات برادر دوقلويش را تأييد كرد. با توجه به احتمال اقدامات سياه و سريالي اين دو برادر دوقلو، زنان و دختراني كه در دامهاي مشابهي افتادهاند ميتوانند به اداره 16 پليس آگاهي تهران مراجعه و از آنها شكايت كنند.

دختر جوان به افسر پليس گفت: «ساعت 9 شب چهاردهم فروردين براي رفتن از ميدان نبوت فلكه اول تهرانپارس به سمت خانهمان، سوار يك ال 90 سفيدرنگ شدم كه مسافركشي ميكرد.» او با صدايي لرزان افزود: «راننده و سرنشين خودرو كه هر دو جوان و 30 ساله بودند، بعد از مسافت كوتاهي تغيير مسير دادند و»...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.