اعترافمردآرايشگر به قتل مربي بدنسازي در بام تهران

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مهديرسولي-مردآرايشگركهدربامتهرانباضربهايمرگبارمربي بدنسازيرابهقتلرساندهبودپيشازفراربهشمالكشوردستگير شد.

جنايت در بام تهران ساعت 2 بامداد پنجشنبه 24 فروردين ماه امسال، ماجراي درگيري مرگباري در بام تهران به پليس مخابره شد و خيلي زود تيمي از مأموران كلانتري 163 ولنجك مأموريت يافتند تا پاي در صحنه جنايت بگذارند.

شواهد نشان ميداد سرنشينان دو خودروي پرايد و پژو 206 به جان هم افتادهاند و جنايتي رخ داده است. تجسسهاي ميداني تيم پليسي نيز نشان داد راننده پژو 206 به نام «اميد. ل» 32 ساله كه بسيار تنومند و قويهيكل نيز بود، هدف ضربه ميله آهني مرد فراري قرار گرفته و با توجه به خونريزي مغزي در همان لحظه به كام مرگ فرو رفته است. قتل مربي بدنسازي وقتي ماجراي اين جنايت خياباني به بازپرس شعبه دوم دادسراي امورجنايي تهران گزارش شد و بررسيها نشان داد عامل جنايت و همدستش فراري هستند، تيمي از اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي مأموريت يافت تا با رديابيهاي تخصصي، پرده از جزئيات اين قتل بردارد.

كارآگاهان كه در همان بررسيهاي نخست پي برده بودند قرباني جنايت، مربي بدنسازي بوده است، در مرحله بعدي از دوست قرباني جنايت كه آرش نام داشت و در زمان قتل همراه او بود، بازجويي كردند تا سرنخهايي از فراريها به دستبياورند. سرنخ آرش در بازجوييها به افسر تحقيق گفت: «به دليل تصادف با يك پرايد، با سرنشينان آن درگير شديم كه در جريان درگيري، دوستم به نام اميد به قتل رسيد.» آرش در خصوص مشخصات سرنشينان پرايد به كارآگاهان گفت: «فراريها دو مرد جوان بودند كه يكي از آنها با ميله ضربهاي به سمت اميد پرتاب كرد كه ضربه به سر اميد خورد.» او افزود: «زمانيكه قصد كمك به اميد را داشتم، آنها به سرعت سوار ماشين خود شده و پا به فرار گذاشتند. من توانستم با وجود حال وخيمي كه داشتم شماره پلاك ماشين عاملان قتل را يادداشت كنم.»

رديابي فراريها كارآگاهان جنايي كه مهمترين سرنخ را در اختيار داشتند، با شناسايي صاحب پرايد كه زني جوان در منطقه شرق تهران بود، به رد پايي از شوهر 27 ساله او دست يابند كه خودرو هميشه زيرپاي او بوده و با آن مسافركشي ميكرده. خانه «علي. م» در منطقه گلبرگ شناسايي شد و كارآگاهان با اقدامات اطلاعاتي پي بردند اين مرد فراري همزمان با وقوع درگيري مرگبار به خانهاش بازنگشته و زندگي پنهانياي دارد. بدين ترتيب خانه «علي. م» تحت نظر قرار داده شد تا در صورت مراجعه او به آنجا فرصت دستگيري قاتل از دست نرود و همين شگرد پليس كافي بود تا روز 25 فروردين ماه «علي. ع» جلوي در خانهاش به محاصره كارآگاهان جنايي درآيد. من قاتل نيستم «علي. م» در بازجوييها ابتدا هرگونه حضورش در صحنه درگيري را گردن نگرفت اما با كشف آثار برجاي مانده از خونريزي روي صندليهاي پرايد، چارهاي جز اقرار نديد و اين بار با ادعاي اينكه خودش قاتل نبوده و عامل جنايت مرد مسافري است كه بعد از درگيري از هم جدا شدهاند و هيچ شناختي هم از يكديگر ندارند، خواست مسير تحقيقات را گمراه كند. شناسايي قاتل اصلي

علي كه ميديد ادعاهايش از سوي پليس پذيرفته نشده است و با توجه به آثار جراحات ناشي از اصابت چاقو روي انگشتان دست و همچنين پايش به ناچار لب به اعتراف گشود و ادعا كرد دوستش به نام عباس كه بچه محلشان نيز است، دست به اين قتل زده. با شناسايي «عباس. ت» 27 ساله، مشخص شد كه او آرايشگر است و در ادامه، خانه و محل كار او در كوچه پاييني خانه علي، رديابي شد. كارآگاهان اطلاع پيدا كردند كه عباس پس از درگيري، ديگر به خانه و محل كارش نرفته و از تهران گريخته است. در شرايطي كه عباس از تهران متواري بود، كارآگاهان با انجام اقدامات پليسي اطلاع پيدا كردند كه او به خانه يكي از بستگانش در شهريار رفته و قصد دارد تا از آنجا به يكي از شهرهاي شمالي كشور برود و زندگي پنهاني داشته باشد. كارآگاهان جنايي بلافاصله به شهريار اعزام شدند و ساعت 6 عصر شنبه 26 فروردين ماه امسال، زمانيكه عباس قصد داشت تا با يك پرايد به شمال كشور برود، او را به دام انداختند. اعتراف قاتل عباس كه ميدانست راز هولناكش فاش شده است، در بازجوييها گفت: «به همراه علي در حال بازگشت از بام تهران بوديم كه خودروي پژو 206 از پشتسر به ماشين ما زد؛ علي از ماشين شد و در حال صحبت با راننده آن خودرو بود كه ناگهان سرنشين خودرو پژو206 از ماشين پياده شد و با چاقو به سمت علي رفت؛ ناگهان علي با فرياد از من درخواست كمك كرد و متوجه شدم كه چاقو خورده است.» او افزود: «من نيز درگير شدم. كنار جدولِ خيابان ميلهاي فولادي قرار داشت، در حالي كه از ناحيه دست و پا چاقو خورده بودم، با ميله ضربهاي به سمت راننده 206 پرتاب كردم؛ ميله از دستم لغزيد و به سر راننده پژو 206 برخورد كرد. خواستم به آن مرد كمك كنم كه علي ماشين را روشن كرد؛ من نيز سوار ماشين شدم و هر دو گريختيم. اصلاً باور نميكنم با يك ضربه من اين مرد قويهيكل كشته شده باشد».

بنا به اين گزارش، عباس صبح ديروز در برابر بازپرس شعبه دوم ايستاد و جزئيات قتل را به گردن گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.