محاكمه چهار دزد پر اشتها با ثروت ميلياردي

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

چهار دزد پر اشتها تنها در يك سرقت، 2 ميليارد تومان طلا سرقت كردند. رسيدگي به اين پرونده از زمستان سال 94 به دنبال دستبرد به سه مغازه در خيابان تختي تهران در دستور كار پليس قرار گرفت. شواهد نشان ميداد دزدان با شيوهاي مشابه، دزدگير مغازه را تخريب كرده و سپس نقشهشان را اجرا كرده بودند. تلاش براي رديابي دزدان شبرو آغاز شده بود كه فروردين ماه سال 95 به پليس خبر رسيد به يك خانه ويلايي در همان محله دستبرد زده شده و دزدان پس از كندن پنجره وارد خانه ويلايي شده و بيش از 2 ميليارد تومان طلا دزديدهاند. فرضيه سريالي بودن سرقتها قوت گرفته بود كه پليس به بررسي دوربينهاي مداربسته همان خيابان پرداخت و چهره يكي از دزدان را شناسايي كرد. يكي از همسايهها با ديدن تصوير به دست آمده به پليس گفت: «به نظرم اين دزد سرايداري است كه چند ماه قبل در يكي از آپارتمانهاي محلهمان كار ميكرد.» با شناسايي مرد سرايدار، يكي از دوستان او به نام كامران كه چند سابقه كيفري در پروندهاش دارد شناسايي و دستگير شد. كامران در بازجوييها به سرقت ميلياردي با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف كرد و يك مالخر را هم لو داد. با دستگيري چهار متهم ديگر اين پرونده، روشن شد آنها دزدان سه مغازه در خيابان تختي تهران هستند. بدين ترتيب، پرونده دزدان شبرو به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و آنها ديروز در حالي پاي ميز محاكمه ايستادند كه نماينده دادستان براي آنها درخواست قطع دست را مطرح كرد. سپس چهار مالباخته يك به يك به تشريح جزئيات سرقت پرداختند. مردي كه از خانهاش طلا سرقت شده بود گفت: «طلاها را در مدت 20 سال براي همسرم خريده بودم، اما دزدان شبانه و در غياب ما وارد خانه شدند. آنها از طريق سرايدار يكي از همسايهها خانهمان را شناسايي كرده بودند.» يكي ديگر از مالباختهها گفت: «از سوپرماركتم 4 ميليون شارژ موبايل و سيگار سرقت شده است.» دو شاكي ديگر نيز گفتند: «دزدان بيش از 20 ميليون تومان گوشي موبايل از مغازه ما سرقت كردهاند.» سپس چهار دزد به دفاع پرداختند و سرقتها را گردن گرفتند. آنها گفتند پول و طلاهاي سرقت شده از خانه ويلايي را به مبلغ 80 ميليون تومان به مرد مالخري فروخته بودند ولي او به هر كدام از آنها 20 ميليون تومان پول داده است. مرد مالخر نيز كه صاحب يك طلافروشي است و سه سابقه سرقت در پروندهاش دارد گفت: «من از دزدي بودن طلاها بيخبر بودم. آنها را از مردان جواني خريدم و در عوض 80 ميليون تومان به آنها پرداختم.» بنا به اين گزارش، در پايان اين جلسه، هيأت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.