گره كور در معماي 5 ساله قتل یك زن

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

معماي 5 ساله قتل يك زن، با سكوت تنها مظنون پرونده گره كوري خورد.

اوايل شهريور سال 90 مرد جواني به پليس آگاهي تهران رفت و از ناپديد شدن همسر 40 سالهاش به نام راضيه خبر داد.

او گفت: «من و همسرم 20 سال است ازدواج كردهايم و دو فرزند داريم. همسرم ديروز براي خريد از خانه بيرون رفته بود كه تاكنون بازنگشته است.»

تلاش براي پيدا كردن ردي از اين زن آغاز شده بود كه پليس با رديابي شماره تماس او، يك مرد جوان به نام نورالله را شناسايي كرد.

شواهد نشان ميداد اين مرد كه نگهبان يك باغ در دماوند بود همزمان با ناپديد شدن راضيه به مكان نامعلومي گريخته است. به اين ترتيب، نوك پيكان اتهام به سوي اين مرد چرخيد و او بازداشت شد. اين مرد كه منكر رابطه پنهاني با زن جوان بود ادعا كرد از چهار ماه قبل در آن باغ كار ميكرده و به درخواست صاحب باغ آنجا را ترك كرده تا به تهران برود.

پليس در گام بعدي، به جست و جو در باغ پرداخت و 8 ماه بعد از ناپديد شدن راضيه، بقاياي جنازه يك زن را در باغ دماوند شناسايي كرد.

با آزمايشات پزشكي قانوني روشن شد جنازه به راضيه تعلق دارد. به اين ترتيب بار ديگر نورالله تحت بازجويي قرار گرفت. در حالي كه اين مرد منكر رابطه پنهاني با راضيه بود همسايهها شهادت دادند يك زن جوان را چند بار در باغ همراه نورالله ديده بودند. به اين ترتيب عليه نورالله كيفرخواست صادر و به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد، پدر و مادر و دو فرزند قرباني در جايگاه ويژه ايستادند و براي نورالله حكم قصاص خواستند. وقتي متهم در جايگاه ويژه ايستاد، بار ديگر خودش را بيگناه خواند. او گفت: «من اصلاً زن جوان را نميشناختم. شماره تلفني كه زن جوان با آن تماس گرفته و من از طريق آن رديابي شده بودم متعلق به يكي از دوستانم بود كه حالا از او خبري ندارم. من به درخواست صاحب باغ آنجا را ترك كرده بودم تا براي كار به باغ ديگري در شهريار بروم، اما پليس به همين بهانه من را بازداشت كرد. من در مدت پنج سالي كه بازداشت بودم هيچ وقت اعتراف نكردهام و حالا هم ميگويم بيگناهم.»

بنا به اين گزارش، در پايان اين جلسه، هيأت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.